Gwybodaeth – Information

Annwyl Rieni

Gobeithio bod pawb wedi mwynhau’r hanner tymor.  Mae’n braf gweld yr haul yn tywynnu o’r diwedd, cofiwch sicrhau bod gan eich plentyn potel ddŵr, het neu gap gyda nhw ac wedi rhoi eli haul arno cyn dod i’r ysgol yn y bore.

​​Llongyfarchiadau mawr i Magi ar ei llwyddiant yn Eisteddfod T.  Braf oedd gweld enw Ysgol Pentrecelyn yn amlwg iawn.
Dymuniadau gorau i Richard Pierce sydd yn cychwyn ar ei her yfory.  Mae’n bosib cyfrannu drwy ddefnyddio’r linc yma

https://www.justgiving.co,/crowdfunding/47PeaksforPentrecelyn

Mi fydd Bags2School yn casglu o’r ysgol fore dydd Mawrth, Mehefin 15fed, os oes gennych fagiau fedrwch chi ddod a nhw i’r ysgol erbyn 9yb.

Dyma ddyddiadau i chi roi yn eich dyddiaduron.  Diwrnod olaf yr ysgol cyn gwyliau’r haf fydd dydd Gwener, Gorffennaf 16eg.  Bydd y flwyddyn ysgol newydd yn dechrau i’r plant dydd Llun, Medi 6ed. 

Dear Parents
I hope that you have all enjoyed the half term break.  It is good to see the sun is shining again.  Can you please ensure that your child brings a water bottle and hat/cap with them and have applied sun lotion before coming to school in the morning.

Many congratulations to Magi on her success in the Eisteddfod T.  

Best wishes to Richard Pierce as he starts his fund raising challenge tomorrow morning.  If you would like to support his efforts you can do this by using this link

https://www.justgiving.co,/crowdfunding/47PeaksforPentrecelyn
Bags2Schools will be collecting from the school yard on Tuesday June 15th.  If you have any bags please can you bring them to school by 9am.​

These are a few useful dates for your diaries.  The last day of this term is Friday, July 16th. The children will return to school on Monday, 6th September.

Dyddiadau Tymhorau Ysgol 2021/2022:

HYDREF 2021-22 AUTUMN
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 01/09/2021 Staff Training Days (STD)
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 02/09/2021 Staff Training Days (STD)
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 03/09/2021 Staff Training Days (STD)
Dechrau’r Tymor 06/09/2021 Term Start
Cau Hanner Tymor 22/10/2021 Half Term Close
Agor Hanner Tymor 01/11/2021 Half Term Open
Diwedd Tymor 22/12/2021 End of Term
GWANWYN   SPRING
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 06/01/2022 Staff Training Days (STD)
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 07/01/2022 Staff Training Days (STD)
Dechrau’r Tymor 10/01/2022 Term Start
Cau Hanner Tymor 18/02/2022 Half Term Close
Agor Hanner Tymor 28/02/2022 Half Term Open
Diwedd Tymor 08/04/2022 End of Term
HAF   SUMMER
Diwrnodau Hyfforddiant Staff (HMS) 25/04/2022 Staff Training Days (STD)
Dechrau’r Tymor 26/04/2022 Term Start
Calan Mai 02/05/2022 May Day
Cau Hanner Tymor 27/05/2022 Half Term Close
Agor Hanner Tymor 06/06/2022 Half Term Open
Diwedd Tymor 20/07/2022 End of Term

Diolch am eich cefnogaeth/ Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288