Gwybodaeth / Information

Cylch Meitrin Ysgol Pentrecelyn

Rydym yn croesawu  Jemma Williams (Anti Jemma) ac Anni Hanmer (Anti Anni) i deulu Ysgol Pentrecelyn.  Maen nhw yma ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer agor Cylch Meithrin yma yn Ysgol Pentrecelyn yn fuan iawn.

We welcome Jemma Williams (Anty Jemma) and Anni Hanmer (Anty Anni) to the Pentrecelyn family.  They are busy preparing for the Cylch Meithrin which will be starting soon here at Ysgol Pentrecelyn.

Codi yn Dair

Hoffwn groesawu Gruff, brawd Erin i’r ysgol sydd wedi ymuno â ni drwy gymeryd mantais ar y cynllun 10 awr o Addysg Gynnar wedi ei ben-blwydd yn 3 tymor diwethaf.  Mae’r cynllun yma wedi ei hariannu gan Sir Ddinbych er mwyn rhoi cyfle i blant cael blas o’r ysgol cyn mynychu dosbarth Meithrin mis Medi 2022.  Os ydych yn gwybod am unrhyw un arall sydd eisiau manteisio ar y cyfle, gallwch wneud cais drwy’r ddolen yma,   https://www.denbighshire.gov.uk/cy/gofal-plant-a-rhianta/ffurflenni/gwneud-cais-am-nawdd-y-blynyddoedd-cynnar-10-awr-o-addysg-wedii-ariannu.aspx  , neu am fyw o wybodaeth cysylltwch gyda’r ysgol.​

Rising 3’s

We would like to welcome Gruff, Erin’s brother who has joined us by taking advantage of the Early Education 10 hours funded education following his third birthday last term.  This scheme is funded by Denbighshire County Council to give a taste of the school before they start in the Nursery class in September 2022.  If you know of anyone else that would like to take advantage of this opportunity an application can be made via, https://www.denbighshire.gov.uk/en/childcare-and-parenting/forms/apply-for-early-education-10-hours-funded-education-online.aspx , or contact the school.

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Catrin Wynne am ennill cystadleuaeth enwi ystafelloedd HWB Gymunedol Coleg Llysfasi.  Cawsom seremoni yn yr ysgol ddoe gydag aelodau staff Llysfasi yn ymweld â ni.  Er gwybodaeth yr enwau bydd Cricor, Yr Accre, Y Waun a’r Gelli.  Mae ein holl waith am yr ardal leol wedi dwyn ffrwyth. ​

Congratulations

Staff from Llysfasi College attended a ceremony at the school yesterday​ to congratulate Catrin Wynne on winning the competition naming the rooms in the new Community HUB at Llysfasi College.  The winning names were Cricor, Yr Accre, Y Waun and Y Gelli.  Our work on the local area has obviously paid off!

Urdd 100

Mae mudiad yr Urdd yn dathlu canmlwyddiant eleni.  Oherwydd hyn bydd mynediad i’r maes am ddim yn ystod Eisteddfod Sir Ddinbych 2022 a fydd yn cael ei gynnal yn Ninbych  rhwng Mai 30 a Mehefin 4. Rydym fel ysgol yn awyddus i’r plant fod yn rhan o’r bwrlwm a chael cyfle i gystadlu mewn nifer o gystadlaethau  llwyfan, gwaith celf, chwaraeon a choginio.  Er mwyn cystadlu mae’n rhaid i’r plant fod yn aelodau o’r Urdd a gellwch ymuno ar wefan yr Urdd sef https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/cystadlu/     Nid ydy’r ysgol bellach yn cael ymaelodi’r plant i’r Urdd nag i gystadlu.

Dyddiad cau cofrestu i gystadlaethau llwyfan ydi Chwefror 14 a byddwn yn trafod gyda’r plant i weld pwy sydd am gystadlu yn ystod y pythefnos nesaf.  

Dyddiad cau Celf a Chrefft ydi Ebrill 5.  Rydym hefyd yn gobeithio cynnal cystadleuaeth CogUrdd yn yr ysgol cyn Chwefror 14, os oes diddordeb.

Eisteddfod Cylch Rhuthun – Mawrth 12 ac Eisteddfod Rhanbarth Dinbych – Mawrth 26.​

Mae rhestr y testunau a’r cystadlaethau i’w gweld ar https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/rhestr-testunau/

Urdd 100

The Urdd is celebrating its centenary this year.  To celebrate entrance to the Denbighshire Urdd eisteddfod 2022 which is being held in Denbigh between the 30th May and the 4th June will be FREE.  We are eager for the children to be part of this excitement and for them to participate in a number of competitions on stage, craft and design, sports and cookery.  In order to compete pupils must be a member of the Urdd, this can be done online on the Urdd website https://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/20221/competing/​    The school is no longer able to register memberships or competitions.

Closing dates for stage competitions is February 14th.  We will be discussing with the children to see who will be performing in the next fortnight.  Closing dates for for Craft and Design is April 5th.  We also hope that we will be able to host the CogUrdd first round in school before February 14th, if anyone is interested in competing.  

A full list of competitions and syllabus can be found here https://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/20221/syllabus1/

​Maths Factor

Er Gwybodaeth rydym wedi adnewyddu tanysgrifiad ar eich rhan fel rhieni plîs manteisiwch arno.​

The school has renewed its membership with Maths Factor, therefore please take full advantage of this facility.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288