Gwybodaeth – Information

​​​

Annwyl rieni
Wel am wythnosau prysur rydan ni wedi cael yma yn ddiweddar. Rwy’n gobeithio eich bod chi gyd yn edrych ar ein cyfrif Trydar a Facebook yn rheolaidd er mwyn gweld y profiadau amrywiol. Diolch i’r CRhFfA a phwyllgor Cylch Meithrin am eich cefnogaeth yn y sioe Tir Glas. Bydd yr wythnosau nesaf yma yn brysur hefyd wrth i ni baratoi ar gyfer Eisteddfod yr Urdd ac addurno’r Ysgol.  Diolch i’r CRhFfaA am y blodau i botiau’r buarth ac i Lysfasi am y beils mawr.​
Bydd mwy o fanylion i ddilyn ar gyfer trefniadau’r rhai fydd yn cystadlu sef y Parti Canu ac aelodau o’r Côr y Sir​.

Hyfforddiant Ysgol Goedwig Diolch yn fawr i Miss Ela Jones sydd wedi cychwyn hyfforddiant lefel uwch Ysgol Goedwig. Bydd hyn yn ein galluogi ni i gynnal sesiynau o’r safon uchaf yn ystod ein Gwener Gwych. Tîm Pêl-droed Mabolgampau Llanfair DC – Dydd Sadwrn 28ain Mai. Rydym yn ceisio gweld os allwn ni gael tîm pêl droed 6 bob ochr Ysgol Pentrecelyn i gystadlu yn sioe Mabolgampau Llanfair DC eleni . Bydd angen i chi fel rhieni fod yng ngofal y plant yn ystod y dydd a bydd Osian Gruffydd (cyn-ddisgybl) yn gofalu am/rheoli’r tîm. Bydd Osian yn cynnal ymarferion nos Iau yma am 4 os hoffech ddod draw neu medrwn drosglwyddo unrhyw ddisgybl o glwb Celyn os maent yn awyddus i gymryd rhan. Diolch Osian.
CRhFfaA / Cylch Meithrin Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i gynnal stondin ar faes y sioe.
Blwyddyn 6 – Amser cylch (trosglwyddo) Bydd disgyblion blwyddyn 6 yn gweithio gyda Miss Angel Edwards o Ysgol Brynhyfryd bob bore dydd Iau fel rhan o waith trosglwyddo i’r Ysgol Uwchradd.
Nofio
Cofiwch ein bod yn nofio pnawn dydd Gwener yma.

Dear parents

Well, what a busy few weeks we have had here here at Ysgol Pentrecelyn. I hope that you all check out our Twitter feed and Facebook regularly to see the variety of experiences. Thanks to the PTFA and Cylch Meithrin Committee for their support at the Grasslands show.

The next few weeks are also going to be very busy as we look forward to the Urdd Eisteddfod and decorating the school in preparation.  Thank you to the PTFA for the flowers for the yard display pots and to Llysfasi for the round bales.

More details will follow with arrangements for our singing party and members of the Urdd show choir who will be taking part during the week. 

 

Forest Schools Training 

Many thanks to Miss Ela Jones who has started an advanced training course to deliver forest schools sessions and more exciting opportunities during our Fantastic Fridays – Diolch Ela

Football team – Llanfair DC Sports show 28th May.

We are hoping to have a 6 a side football team to compete in Llanfair Sports. Parents will need to be responsible for the children on the day and the team is going to be managed by Osian Griffiths (former pupil).  Osian is proposing to hold a training session at school Thursday night at 4pm if anyone would like to come and join in.  We can arrange for any pupils staying in club to also attend if they wish to.  Many Thanks Osian.

PTFA and Cylch Meithrin 

We are looking for volunteers to run the stall on the show field 

Year 6 – Circle time (transition)

Year 6 pupils will be working with Miss Angel Edwards from Ysgol Brynhyfyd every Thursday morning as part of their transition programme. 

Swimming

​Remember we will be swimming again this Friday.