Gwybodaeth – Information

Parti Canu

Diolch o galon i’r Parti Canu heddiw. Perfformiad gwych ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd. Diolch arbennig i Mrs Wilson-Jones a Mrs Olga Watkin Williams. Profiad arbennig i’r plant.

Singing Party

Many thanks to our Singing Party today. They performed brilliantly on the Urdd Eisteddfod stage. Thanks also to Mrs Wilson-Jones and Mrs Olga Watkin-Williams. An amazing experience for the children.

 

Sioe Mabolgampau Llanfair

Diolch i’r GRhFfA am eich cefnogaeth yn y sioe.

Diolch arbennig i Osian Gruffydd a’r tîm pêl-droed am berfformiad arbennig.

Braf hefyd oedd gweld Martha yn cynrychioli’r Ysgol.

Llanfair Sports show

Thanks again to the PTFA for their support in the show.

Also to Osian Gruffydd and our amazing football team.

It was also great to see Martha representing the school.

Sioe ‘Ni yw y Byd’ show

Dymuniadau gorau i Harri a Gruff yn y sioe nos Iau yma.

Best wishes to Harri and Gruff in the show on Thursday.

Diwrnodau hyfforddiant/Training days

Cofiwch fod dau ddiwrnod hyfforddiant ar ddydd Llun a dydd Mawrth. Bydd yr Ysgol yn ail-agor ar ddydd Mercher, Mehefin 8fed.

Os allwch chi gwblhau ein holiadur Cwricwlwm i Gymru erbyn hyn ogydd.

Remember we have two training days on the Monday and Tuesday. The school will re-open on Wednesday, June 8th.

If you could all complete our Curriculum for Wales questionnaire by then please.