Gwybodaeth – Information

CLWB BRECWAST/CLWB CELYN – Dydd Gwener 8fed Gorffennaf/Friday 8th July.
Os ydych chi angen clwb brecwast cyn 8:15 a/neu Glwb Celyn ar ôl ysgol dydd Gwener allwch chi e-bostio’r ysgol er mwyn i ni sicrhau staffio (rhai staff yng Nglan-llyn).

If you require Breakfast club before 8:15 and/or Clwb Celyn after school on Friday 8th July can you please email the school for us to confirm staffing (some staff will be in Glan Llyn)

NOFIO/SWIMMING

Dim Nofio rŵan tan dymor hydref – ad-daliad i’r rhai sydd wedi talu ar Parent Pay erbyn 12fed o  Orffennaf.

We will not be swimming again this term – refund for those who have paid will be made on ParentPay by 12th July.

STIWT SIOE TWM SION CATI

Yn anffodus bydd rhaid gohirio sioe theatr Y Stiwt – bydd ad-daliad i’r rhai sydd wedi talu erbyn 12fed o Orffennaf.

Unfortunately we will not be attending the show in the Stiwt – for those who have paid there will be a refund on ParentPay by the 12th July.

DOSBARTH LLYWELYN A BLWYDDYN 3 – YMWELIAD LOGGERHEADS

Bydd dosbarth Llywelyn a disgyblion Blwyddyn 3 yn ymweld â pharc gwledig Loggerheads ar ddydd Mawrth  y 12fed o Orffennaf – bydd angen pecyn bwyd.​

Dosbarth Llywelyn and pupils from Year 3 will be visiting Loggerheads Country Park Tuesday the 12th July – they will need a packed lunch with them.

Cofiwch am y dyddiadau isod/Remember the following dates.

Glan Llyn (BL 4-6) – Gorffennaf 7/8 (Iau a Gwener) – July 7/8 

Cinio arbennig ffarwelio Bl 6 – Mercher, Gorffennaf 13eg

Special themed lunch to celebrate with Year 6 – Wednesday, July 13th

 

Mabolgiamocs/Diwrnod hwyl – Dydd Iau, Gorffennaf 14eg (gall rhieni ymuno a ni rhwng 1:45 a 3:15

Mabolgiamocs/Fun day – Thursday, July 14th (parents can join us between 1:45 and 3:15)

Gwasanaeth ffarwelio Bl 6 ac Agoriad Swyddogol y Dosbarth tu allan (Cwt Celyn)

(noson gymdeithasol) – Nos Wener, Gorffennaf 15fed, 5:30

Year 6 Farewell Service and official opening of our Outside classroom (Cwt Celyn)

(community evening) – Friday, July 15th, 5:30

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288