Gwybodaeth – Information

Cydymdeimlad Estynnwn ein cydymdeimlad dwys fel teulu a chymuned Ysgol Pentrecelyn i Liz,  Tan y Bryn, ar ôl colled sydyn ei gwr Bob.  Bydd peidio â gweld ei wyneb llon yn yr ardd drws nesaf yn golled fawr i ni oll. 

Condolences

We would like to express our sincere condolences as a school family and community with Liz, Tan y Bryn following the sudden death of her husband Bob.  His cheerful face watching from the garden next door will be sorely missed by us all.

Cofiwch am gyfarfod y CRhFfaA nos Iau yma 5:30 – 6:30.

Remember there is a PTFA meeting this Thursday 5:30 -6:30.

Dydd Owain Glyndwr – Dydd Gwener – Medi 16eg

Byddwn yn cydnabod y diwrnod pwysig yma fel arfer yn yr ysgol gyda gweithgareddau amrywiol,  ac mae croeso i’r plant wisgo unrhyw beth yn ymwneud a Chymru os y dymunir.

Owain Glyndwr day – Friday – September 16th

We will be recognising this important day here as a school with a variety of activities, children are welcome to wear anything with a Welsh theme if they wish.​

Gŵyl y Banc / Bank Holiday Bydd yr ysgol a Chylch Meithrin ar gau ddydd Llun nesaf, Medi’r 19eg, gan ei fod yn ddiwrnod gŵyl y banc ar gyfer angladd y Frenhines.  ​
The school and Cylch Meithrin will be closed next Monday, September 19th, as it is a bank holiday for the Queen’s funeral. 

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288