Gwybodaeth / Information

Gwasanaeth Diolchgarwch

Diolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu hyd yn hyn tuag at ein casgliad banc bwyd.  Mae unrhyw gyfraniad yn cael ei werthfawrogi.  Edrychwn ymlaen at wasanaeth yn y Capel pnawn yfory am 2yp.  Croeso i chi barcio ym muarth Pentre Farm.

Thanksgiving service 

Many thanks for your contributions so far towards our collection for the Ruthin Food Bank.  All contributions are gratefully received.  We look forward to our service of Thanksgiving at Capel Bethel tomorrow from 2pm.   You are welcome to park in the yard at Pentre Farm (opposite) if you wish.

Corff Llywodraethol

Rydym yn chwilio am fwy o aelodau i ymuno â’n Corff Llywodraethol yn yr ysgol.  Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn ymuno fel rhiant neu aelod lleol y gymuned, cysylltwch â’r ysgol am sgwrs.  Rydym hefyd yn chwilio am glerc (swydd daledig) i gynorthwyo’r corff, os ydych yn ymwybodol o rywun allai gyflawni’r swydd, plis cysylltwch â’r ysgol.

Governing body

We are actively looking for new members to join our school governing body.  If you would be interested in joining as a Parent Governor or a Local Community Member please contact the school for an informal chat.  The Governing body are also looking to recruit a clerk (paid role) to assist the body, if you know of anyone who could fill the role, please get in touch with the school.  

Trip Caerdydd Bl 5 a 6 

Mae clwstwr lleol o ysgolion cynradd yn edrych ar drefnu  taith i Gaerdydd 28ain – 30ain Mehefin 2023, ni fydd y gost yn fwy nag £180.  Rhag-hysbysiad ydi hwn, bydd mwy o fanylion i ddilyn ynglŷn â’r daith a threfniadau talu.​

Year 5 & 6 trip to Cardiff

​The local Primary cluster are looking to organise a trip to Cardiff 28 – 30 June 2023, the estimated cost at this stage will be no more than £180.  This is just to let you know, before we give more details regarding the trip and the payment plan.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288