Gwybodaeth / Information

Bob Jones, Tan y Bryn.


Hoffem ddiolch i Liz am drefnu bod casgliad coffa Bob yn cael i’w rannu’n gyfartal rhwng Ysbyty Cymunedol Rhuthun ac Ysgol Pentrecelyn. Rydym wedi derbyn rhodd o £535, mi fyddwn yn defnyddio y rhodd yma i brynu offer Gwaith Coed. Roedd Bob yn saer dawnus ac yn mwynhau ei waith creadigol yn fawr, felly teimlwn fod hwn yn ddefnydd teilwng o’r arian er cof gan sicrhau y bydd ein disgyblion yn datblygu sgiliau tebyg.

We would like to express our sincere thanks to Liz for arranging that collection in memory of Bob was to be shared equally between Ruthin Community Hospital and Ysgol Pentrecelyn.  We have received a donation of £535, which we will be using to purchase Woodworking equipment.  Bob was a skilfulcarpenter who enjoyed his creative work so we feel that this is a fitting use of the money in memory ensuring our pupils will have some of his skills for future.

Cog Urdd 

Cofiwch CogUrdd – Byddwn yn cynnal ein cystadleuaeth yn yr ysgol bore ‘fory.​

Please remember that we will be hosting our round of the CogUrdd competition here in school tomorrow morning.

Jambori Urdd Cymru Cwpan y Byd  /Urdd World Cup Jambori 

Dydd Iau 10fed Tachwedd / Thursday 10th November

Byddwn yn cymryd rhan yn y Jambori yma ar ddydd Iau. *Gall y plant wisgo dillad sydd yn cynrychioli Cymru ar y dydd yma.

We will be taking part in the Jambori to celebrate Wales at the World cup, *pupils may wear clothes to represent Wales to school.

Noson agored / Open Evening 

Nos Iau 10fed Tachwedd / Thursday 10th November (5-7)

Cofiwch am ein noson agored  nos Iau yma rhwng 5yh a 7yh. Bwriad y noson ydi

  • ​​​Cyfle i rieni newydd a darpar rieni cael mynd am dro o gwmpas yr ysgol.  
  • ​Cyfle hefyd i chi cael gwybodaeth am sgiliau digidol yn nosbarth Eithin.  
  • ​Gwybodaeth am y Cyfnod Sylfaen yn nosbarth Llywelyn 
  • Sgwrs gydag Anti Jemma am Gylch Meithrin yn ystafell Cylch.  
  • Gwybodaeth am yr ysgol goedwig yn y neuadd.  

​Bydd paned ar gael yn yr ystafell athrawon.

Remember about our Open evening on Thursday night between 5pm and 7pm.  The focus of the evening will be

  • A chance for new and prospective parents to visit the school
  • A chance for parents to obtain key infomation about digital skills used in Dosbarth Eithin
  • Information to be shared about the Foundation Phase in Dosbarth Llywelyn 
  • An opportunity for a chat with Anti Jemma abouth Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn in the Cylch classroom.
  • Information about the forest school will be presented in the school hall

Tea and Coffee will be availabe in the staff room

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288