Gwybodaeth / Information

Cog Urdd 

Byddwn yn cynnal y gystadleuaeth yma yn yr ysgol ar Ddydd Mercher, Tachwedd 9fed. (Bl 4 i 6 yn unig)

We will be holding the competition here at school on Wednesday, November 9th. (Yrs 4 to 6 only)

Noson Agored 10 Tachwedd 2022

Gweler y poster atodol – cyfle i rieni a darpar rieni i ymweld â chyfle i staff a disgyblion rannu gwybodaeth. 

Open Evening 10 November 2022

Please see attached poster – an opportunity for parents and prospective parents to visit and an opportunity for staff and pupils to share information.

Co-op

Newyddion da, mae hi yn bleser cyhoeddi bod ein cais am gefnogaeth gan y Gronfa Gymunedol y Co-op wedi bod yn llwyddiannus.  Gall unrhyw un gydag aelodaeth Co-op gofrestru gyda’r linc isod.  Bydd pob £1 sydd yn cael ei wario yn cyfrannu 1c tuag at ddatblygu ein Hysgol Goedwig. 

Good news, our application for Co-op Community Fund has been successful and the funding window is now open.  Anyone with a Co-op membership is able to register using the link below and for every £1 spent in store we will receive 1p towards developing our Forest School.

The link to your Cause Profile Page is https://membership.coop.co.uk/causes/72106

Corff Llywodraethol

Rydym yn chwilio am fwy o aelodau i ymuno â’n Corff Llywodraethol yn yr ysgol.  Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn ymuno fel rhiant neu aelod lleol y gymuned, cysylltwch â’r ysgol am sgwrs.  Rydym hefyd yn chwilio am glerc (swydd daledig) i gynorthwyo’r corff, os ydych yn ymwybodol o rywun allai gyflawni’r swydd, plis cysylltwch â’r ysgol.

Governing body

We are actively looking for new members to join our school governing body.  If you would be interested in joining as a Parent Governor or a Local Community Member please contact the school for an informal chat.  The Governing body are also looking to recruit a clerk (paid role) to assist the body, if you know of anyone who could fill the role, please get in touch with the school.  

Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanks Giving Service 
Diolch i bawb ymunodd a ni yn ein gwasanaeth Diolchgarwch.  Rydym wedi derbyn llythyr o ddiolch gan Fanc Bwyd Rhuthun am y 39.8Kg o fwyd a gasglwyd.
Many thanks to all that joined us for our service recently at Capel Bethel.  We have received thanks from the Ruthin Food Bank for the 39.8Kg of food collected.

Her hanner tymor (Ysgol Goedwig)
Gofynnwn yn garedig i chi gasglu priciau tân a logiau bach pren ar gyfer ein hysgol goedwig, fel ein bod yn medru cynnal tân yn rheolaidd yma yn yr ysgol.
Half-term Challenge (Forest school)
We kindly ask if you can collect some small sticks and wooden logs for our forest school here at school. This will enable us to light a fire on a regular basis here at school.

Welwn ni chi gyd ar ddydd Llun, Tachwedd 7 fed

We look forward to welcoming you all back on Monday, November 7th

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288