Gwybodaeth / Information

ADDYSG GORFFOROL Dosbarth Eithin

Bydd plant Dosbarth Eithin angen dod i’r ysgol wedi gwisgo mewn dillad addysg gorfforol ar ddydd Mercher bellach o rwan tan y Nadolig.

Eithin Class PHYSICAL EDUCATION 

Pupils in dosbarth Eithin will need to come to school in their PE kit on a Wednesday from now until Christmas.

COGURDD

Llongyfarchiadau i Nansi a dymuniadau gorau yn y rownd nesaf.  Gwych oedd gweld cymaint yn cystadlu eto mewn cystadleuaeth agos iawn.

Well done to Nansi and all the best in the next round.  It was great to see so many competing again in what was a very close competition.

NOSON AGORED 

Diolch i’r staff, rhieni a’r gymuned am eich help a’ch cefnogaeth yn ein noson agored diweddar – noson lwyddianus iawn.

Thanks to all staff, parents and community who helped and supported our Open Evening – a successful evening.

Plant Mewn Angen/Wythnos Gwrth-Fwlio
Neges gan y CABINET
Rydym wedi penderfynu cyfuno Plant mewn Angen ac Wythnos Gwrth-Fwlio ar ddydd Gwener 18/11/22.
Mae’r CABINET wedi penderfynu ar thema’r dydd

  • ​Cawn wisgo Pyjamas a/neu Sanau Od
  • Tawelwch noddedig!!!
  • Cinio Thema (Fajittas i Ffrindiau)
  • Disgo ar ddiwedd y diwrnod

​Os dymunwch gyfrannu tuag at Blant mewn Angen neu ymgais eich plentyn i fod yn dawel(!), mae posib gwneud taliad ar Parent Pay.

Children in Need/Anti bullying Week


A note from The CABINET

We have decided to combine Children in Need and Antibullying week on Friday 18/11/22. 

The cabinet have decided that the theme for the day will be 

  • PJ’s and/or odd socks
  • a sponsored silence!!!
  • Themed lunch (Friendship Fajittas)
  • Disco to finish the day

Should you wish to donate to Children in Need or sponsor your child there is a payment option on ParentPay.

BLWYDDYN 5 -Ysgol Brynhyfryd

Bydd Blwyddyn 5 yn mynd i Ysgol Brynhyfryd ar fore dydd Llun fel rhan o’r broses pontio i’r ysgol uwchradd. Byddwn yn derbyn gweithdy CSI.

Year 5 – Ysgol Brynhyfryd

Year 5 pupils will be going to Brynhyfryd on Monday morning to take part in a CSI workshop as part of their transition experiences to high school.

JAMBORI

Bydd plant Derbyn, blwyddyn 1 a 2 yn mynd i Ysgol Brynhyfryd pnawn dydd Llun i weld y Jambori.

Year 1, 2 and reception pupils will be attending the Jambori in Ysgol Brynhyfryd on Monday afternoon.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288