Gwybodaeth/Information

Dydd Gŵyl Dewi a Phen-blwydd Cylch Meithrin yn 2oed / St David’s Day and Cylch Meithrin 2nd Birthday
Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu yma yn yr Ysgol dydd Gwener.  Mae croeso i’r plant ddod i’r ysgol dydd Gwener yn gwisgo dillad Cymreig neu goch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a phen-blwydd Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn. Hoffwn gymryd y cyfle ar drothwy Pen-blwydd y Cylch i ddiolch i’r Pwyllgor ac i Anti Jemma am eu gwaith caled ac ymroddiad. 

We are looking forward to celebrate on Friday. Children can wear Welsh themed clothes for another Fantastic Friday. On the eve of Cylch Meithrin 2nd birthday I would like to take this opportunity to thank the Cylch committee and Anti Jemma for all their hard work and commitment.


Diwrnod y llyfr/World Book day


Ar ddiwrnod y llyfr dydd Iau nesaf byddwn yn rhannu ein hadnodd darllen ar-lein newydd gyda chi o’r enw Darllen Co a chwblhau gweithgareddau yn ystod y dydd. Mae croeso i blant ddod â’u llyfr arbennig eu hunain i’w rannu a’i ddarllen i’w gilydd fel y gwnawn yn wythnosol yn ystod ‘darllen di-ri’. Cawn wisgo dillad cyfforddus, clud sydd yn galluogi nhw ymlacio tra’n darllen yn hytrach na fel cymeriad mewn llyfr eleni.​

On world book day next Thursday we will be sharing our new online reading resource with you called Darllen Co and completing activities on it during the day. Children are welcome to bring in their own special book to share and read to eachother as we do weekly during ‘darllen di-ri’.

They can wear comfortable, cosy clothes that enable them to relax while reading rather than as a character in a book this year.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288