Gwybodaeth / Information

Croeso yn ôl i bawb, gobeithio eich bod wedi mwynhau’r seibiant dros y Pasg ac yn barod i dymor yr Haf prysur!

Welcome back to everyone. We hope you all enjoyed a rest over the Easter holiday and are ready for a busy Summer Term!


CRhFfA – 150 – PTFA
Bydd ein cyfarfod nesaf ar nos Iau, Ebrill 11 am 5:30

Our next meeting will be on Thursday, April 11th at 5:30

Remember / Cofiwch

Rags2Riches – Casgliad Dillad 24/4 – mae gennym rai bagiau sbâr o hyd os oes angen neu fe fyddan nhw’n derbyn dillad mewn unrhyw fath o fag. Gellir gadael eitemau yn yr ysgol o ddydd Llun yr 22ain o Ebrill.

Rags2Riches – Clothes collection 24/4 – we still have some spare bags if you need otherwise they will accept clothes in any type of bag.  Items can be left in school from Monday the 22nd April.

Nofion / Swimming – 

Dydd Gwener / Friday

19/4/2024

3/5/2024

17/5/2024

7/6/2024

21/6/2024

5/7/2024

Addysg Gorfforol / PE

Bydd Addysg Gorfforol yn parhau ar brynhawn Mercher, a’r trefniadau arferol o ran dillad i barhau.

PE will continue every Wednesday afternoon, the usual arrangements with regards to clothes are to continue.

Lluniau Ysgol / School Pictures

Tempest – oherwydd y tywydd ofnadwy bore yma mae’r sesiwn lluniau gyda Tempest wedi ei ail-drefnu i Ddydd Mercher 1af Mai.

Tempest – due to the awful weather this morning the photo session with Tempest has been rescheduled to Wednesday 1st May.

Darllen Co

Da iawn a diolch yn fawr i’r rhai sydd wedi darllen ar Ddarllen Co dros wyliau’r Pasg, rydym wedi dathlu gyda nhw yn ein gwasanaeth ysgol heddiw.  Ymdrech arbennig Ifan, Gwen, Erin a Gruff.

Well done and many thanks to those who have read on Darllen Co over the Easter holidays, we have celebrated with them in our school assembly today. Excellent effort Ifan, Gwen, Erin and Gruff.


Braf oedd gweld Anti Eirian yn ôl yn yr ysgol fore ‘ma, mae’r croeso mae hi wedi derbyn wedi bod yn galonogol.
Hoffwn ddymuno gwellhad buan i Mrs Pughe yn dilyn ei llawdriniaeth ddiweddar.

It was lovely to have Anti Eirian back in school this morning, the welcome she has received from all has been heartwarming.

We would like to wish Miss Pughe a speedy recovery following her recent operation.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288