Gwybodaeth – Information

CRhFfA 150

Diolch yn fawr unwaith eto am eich presenoldeb a’ch gwaith caled i sicrhau bod ein dathliadau penblwydd yn llwyddiant

Cyngerdd Dathlu – 26/4/2024

Mae lleoliad y cyngerdd bellach wedi ei symud i Gapel Y Tabernacl yn Rhuthun er mwyn ein galluogi i gynnig mwy o docynnau ar gyfer y noson, sydd dal bellach wedi gwerthu i gyd. Os oes gennych docyn sbâr na fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y noson gofynnwn yn garedig iddynt gael eu dychwelyd gan fod gennym restr aros o hyd!

Co-op

Diolch hefyd i’r aelodau am helpu yn Co-op dydd Sadwrn

Technocamps

Mwynhaodd y plant y gweithdai codio ddydd Gwener yn fawr. Braf oedd clywed adborth mor wych am ymddygiad a sgiliau digidol y plant.

Twrnament Pêl-rwyd Cymysg yr Urdd

Bydd y twrnament nawr yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher, Ebrill 24ain – yr un trefniadau ag o’r blaen.

Cyfarfodydd cynnydd (Noson Rhieni)

Dosbarth Llywelyn – Dydd Mercher Mai 8fed 3:30 – 6

Dosbarth Eithin  – Dydd Mercher Mehefin 5ed 3:30-6 (yn dilyn asesiadau cenedlaethol ym mis Mai)

Nofio

Cofiwch Nofio eto dydd Gwener yma

Hyfforddiant Athrawon Fferm Seren

Byddwn yn cynnal digwyddiad hyfforddi yma yn Ysgol Pentrecelyn ar gyfer ysgolion lleol ac athrawon ddydd Mawrth rhwng 3:30 a 5:30.

PTFA 150

Many thanks again for your attendance and hard work to ensure our birthday celebrations are a success

Concert 26/4/2024

The location of the concert has now been moved to The Tabernacl Chapel in Ruthin to enable us to offer more tickets for the evening, which are currently sold out.If you have a spare ticket that will not be used for the evening we ask kindly that they could be returned as we still have a waiting list!

Co-op

Thanks also to the members for helping at Co-op on Saturday

Technocamps

All the children thoroughly enjoyed the coding workshops on Friday. It was great to hear such great feedback about the children’s behaviour and digital skills.

Urdd Mixed Netball tournament

The rearranged tournament will now be held on Wednesday, April 24th – same arrangements as before.

Progress meetings (Parents evening)

Dosbarth Llywelyn Class – Wednesday May 8th 3:30 – 6

Dosbarth Eithin Class – Wednesday June 5th 3:30-6 (following national assessments in May)

Swimming 

Remember Swimming again this Friday

Fferm Seren Teacher Training 

We will be hosting a training event here at Ysgol Pentrecelyn for local schools and teachers on Tuesday between 3:30 and 5:30.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288