Gwybodaeth – Information

Dathliadau Penblwydd Ysgol Pentrecelyn
Am ffordd wych o ddechrau ein dathliadau penblwydd yn 150 nos Wener. Cyngerdd a noson anhygoel diolch eto i bawb soniais i ddydd Gwener.
Tempest
Bydd Tempest yma bore dydd Mercher (fory) i dynnu llun grwp Bl 6 a llun ysgol arbennig. (GWISG YSGOL YFORY)
CRhffaA – ‘Pwyllgor Diwrnod Hwyl’
Bydd pwyllgor y Diwrnod Hwyl yn cyfarfod am 5:30pm yfory yn neuadd yr ysgol i orffen y trefniadau ar gyfer dydd Sadwrn y 18fed o Fai. Mae croeso cynnes i unrhyw un a hoffai ymuno â nhw i helpu.
Gorsaf Bleidleisio
Mae Ysgol Pentrecelyn yn rhan bwysig o’r gymuned leol ac felly byddwn yn croesawu gorsaf bleidleisio i dŷ’r ysgol ddydd Iau. Mae’r holl wiriadau iechyd a diogelwch perthnasol wedi’u cwblhau gyda’n rheolwr busnes Peter Jones.
Bydd disgyblion blwyddyn 5 a 6 allan mewn gweithdy tennis tra bydd disgyblion blwyddyn 3 a 4 wedi eu lleoli yn adeilad yr ysgol ar y diwrnod hwn.
Nofio
Cofiwch Nofio Dydd Gwener yma.
Ysgol Pentrecelyn’s 150th Birthday celebrations
What a fantastic way to start our 150th birthday celebrations on Friday night. An amazing concert and evening thanks again to all I mentioned on Friday.
Tempest 
Tempest will be here on Wednesday (tomorrow) morning to take a Yr 6 group photo and a special school photo. (SCHOOL UNIFORM TOMORROW)
PTFA – ‘Fun Day Committee’
The Fun Day committee will be meeting at 5:30pm tomorrow in the school hall to finalise the arrangements for Saturday the 18th May.There is a warm welcome to anyone who would like to join them to help.
Polling Station
Ysgol Pentrecelyn is an important part of the local community and therefore we will be welcoming a polling station to the school house on Thursday. All relevant health and safety checks have been completed with our business manager Peter Jones.
Year 5 and 6 pupils will be out at a tennis workshop while year 3 and 4 pupils will be based in the school building on this day.
Swimming
Remember Swimming this Friday.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288