Bl 5 a 6 Tenis Year 5 and 6

ER GWYBODAETH

Cit Addysg Gorfforol

Pecyn bwyd gan Anti Eirian

Potel dwr

£2?

John Taxi yn cludo


Helo pawb,

 
Nodyn i’ch atgoffa am y prif bwyntiau ar gyfer ymgysylltiad Tennis dydd Iau yma yng nghlwb tenis Rhuthun.
 
•        Ceisiwch gyrraedd am 9:30am fel y gallwn friffio pawb a dechrau arni am 10am.
o   Dewch a cofrestr o’r disgyblion gyda’u henwau a’u blwyddyn i ni os gwelwch yn dda.
 
•        Atgoffa rhieni disgyblion i ddod â phecyn bwyd (oni bai ei fod yn cael ei drefnu gan gogyddes yr ysgol).
o   Bydd caffi’r Ganolfan ar agor ar gyfer byrbrydau a diodydd, plis cefnogwch! Os gallwch chi ganiatáu i blant ddod â swm penodol o £2
 
•        Byddwn yn neilltuo amser cinio rhwng 12:15 – 12:45.
o   Mae’r athrawon yn gwbl gyfrifol am ddisgyblion amser cinio gan y bydd ein staff a gwirfoddolwyr yn cael cinio hefyd.
o   Yn ystod amser cinio, er mwyn arbed racedi, peli ac offer yn cymysgu neu’n mynd ar goll, gofynnwn yn garedig i blant beidio â chwarae tennis.
 
•        Bydd sesiwn y prynhawn yn gemau cyfeillgar, anghystadleuol yn erbyn ysgolion eraill
o   Tebygol iawn na fydd gennym amser i chi chwarae pob ysgol, ond byddwn yn sicrhau digon o gemau hwyliog!

 
Diolch yn fawr!
 


FYI 
PE kit
Packed Lunch by Anti Eirian
Water bottle
£2?
John Taxi transporting 

Just a reminder about main points for this Thursday’s Tennis engagement at Ruthin tennis club.
 
·         Please try and arrive at 9:30am so we can brief everyone and get going at 10am.
o   Could you bring a register of the pupils with their names and year.
 
·         Remind parents of pupils to bring packed lunch (unless organised by school cook)
o   The Centre’s café will be open for snacks and drinks, please support! If you can allow children to bring certain amount of £2
 
·         We will allocate lunchtime between 12:15 – 12:45.
o   Teachers are fully responsible for pupils during lunchtime as our staff and volunteers will be having lunch also.
o   During lunchtime, to save rackets, balls, equipment getting mixed or lost, we ask kindly for children not to play tennis.
 
·         Afternoon session will be friendly, non-competitive fixtures against other schools
o   Highly likely we won’t have time for you to play every school, but will ensure plenty of fun games!
Diolch yn fawr!
 

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288