Llythyr 11/11/19 Letter

Annwyl Rieni

Gala nofio Yr Urdd – Pob hwyl i dîm y gala sydd yn cystadlu yn y Rhyl yfory.

Ffermfeisio – Braf yw gweld ymdrechion Ffermfeisio yn dechrau dod i mewn. Cofiwch os ydych eisiau cymorth plis cysylltwch â ni. Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth. 

Wythnos Gwrth-fwlio – Byddwn yn annog negeseuon gwrth-fwlio a bod yn garedig yr wythnos

hon. Hefyd, byddwn yn cefnogi neges plant y Cyfnod Sylfaen o ddathlu ein gwahaniaethau. Felly, dydd Gwener yma, byddwn yn cyfuno hyn gydag ymgyrch Plant Mewn Angen gan roi cyfle i’r plant wisgo’n wahanol! e.e. dillad eu hunain, pyjamas, sannau gwahanol a.y.b.  Byddem yn gwerthfawrogi cyfraniad o £1 tuag at Plant Mewn Angen os gwelwch yn dda.  Yn ogystal â hyn, bydd y plant yn cymryd rhan yn y BIG MORNING MOVE gyda Joe Wicks. Sesiwn ymarferol gyda Joe Wicks yn arwain yn rhyngweithiol ar y sgrin yn y neuadd. 

Cinio Thema – Bydd cinio thema’r Jyngl dydd Mercher yma i gyd-fynd â gwaith y Cyfnod Sylfaen.

Tempest – Bydd Tempest yn tynnu lluniau bore Iau yma, Tachwedd 14.

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych 2020 – Rwy’n atodi taflen ddefnyddiol i bawb ynglyn ag Eisteddfod yr Urdd 2020. Mae’n cynnwys gwybodaeth am sut i gystadlu, dyddiadau pwysig a.y.b.  Dwi hefyd yn atodi’r Rhestr Testunau sy’n dangos yr amrywiaeth o gystadlaethau sydd ar gael – mae lot mwy o bethau i’w gwneud na dim ond canu a llefaru!

Diolch am eich cefnogaeth.

Yn gywir

Andrew Evans

Dear Parents

Urdd Swimming Gala – All the best to our swimming team who will be competing tomorrow in Rhyl.

Farmvention – It has been nice to see the children’s Farmvention efforts comping in.  Remember to contact school if you need any help at all.  Many thanks for your co-operation.

Anti-bullying Week – We will be promoting the anti-bullying message this week and encouraging the children to be kind.  We will also be supporting the Foundation Phase’s diversity message.  Therefore, this Friday, we will be combining this will our Children in Need appeal and giving the children a chance to dress up differently! e.g. their own clothes, pyjamas, odd socks etc.  We would appreciate a donation of £1 towards the Children in Need appeal please.  Also, the children will be taking part in THE BIG MORNING MOVE with Joe Wicks.  This will be a practical session lead interactively by Joe Wicks on the screen in the hall.

Themed Dinner – School dinners on Wednesday will be on a Jungle theme to coincide with the Foundation Phase work.

Tempest – Tempest will be in school this Thursday morning, 14 November.

Denbighshire Urdd National Eisteddfod 2020 – I’m attaching a useful leaflet regarding the Urdd Eisteddfod 2020.  It contains information about how to compete, important dates etc.  I’m also attaching the booklet listing all the competitions available – there is a lot more to do than just singing and reciting!

Thank you for your support.

Yours sincerely

Andrew Evans

pdf icon Llyfryn-hyrwyddo-2020-Promotional-Flyer.pdf
pdf icon Rhestr-Testunau-Eisteddfod-2020.pdf
pdf icon Urdd-Eisteddfod-Syllabus-2020.pdf