Diweddariad – Update

Cyfnod Sylfaen – cofiwch lawrlwytho SEESAW a chofrestru gyda’r cyfarwyddiadau yn eich pecyn. Diolch i rai ohonoch sydd eisoes wedi rhyngweithio gyda ni o bell. Os nad ydych chi wedi derbyn eich pecyn plîs cysylltwch a gallwn e-bostio’r lincs i chi. Foundation Phase – please download and register to SEESAW using the instructions in your … Read more

Dysgu o bell – Distance Learning

Annwyl rieni Gobeithio bod pawb yn iawn ac yn ymdopi gyda’r sefyllfa yma unwaith eto. Dim ond nodyn i ddweud bydd cyfle ichi ddod i nôl pecyn gwaith arall os oes angen yfory (12/1/21). Bydd cyfle rhwng 9:30 a 10:30 neu 2:30 a 3:30. Yn ogystal â hyn bydd mwy o waith ar J2E/J2Homework. Cofiwch ddychwelyd unrhyw … Read more

Hwb Gweithwyr Allweddol – Key workers Hub

Ymddiheuriadau ein bod wedi gorfod cau ein Hwb heddiw. Eira ar ben bob dim arall! Os yw’r tywydd yn ffafriol byddwn yn ail-agor yr Hwb ar ddydd Llun (8:30 – 3:30). Apologies we had to close the Hub today. Snow on top of everything else! If the weather improves we will be open again on … Read more

Cofiwch – Remember

Cofiwch am y cyfle i ddod draw i nôl pecyn gwaith heddiw neu ‘fory os y dymunwch. Os nad ydych yn gallu galw draw am ba bynnag reswm plîs cysylltwch â ni. Os oes rhywun angen benthyg chromebook neu i-pad plîs holwch ogydd. Y bwriad yw weithredu fel hyn tan y 18fed. Ond, os bydd dysgu o adref yn parhau wedi hynny, byddwn yn edrych … Read more

Trefniadau Ionawr – January Arrangements

​Dysgu o adref Mae dydd Mercher, Iau a Gwener yr wythnos yma yn ddiwrnodau dysgu o adref. Bydd tasgau ar J2E/ J2Homework a phecyn gwaith ar gael i blant CA2. Rydym yn gobeithio bydd cymysgedd o waith ar lein ac ar bapur yn sicrhau bod pob plentyn yn gallu rhyngweithio. Bydd pecyn gwaith ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen hefyd. Bydd cyfle i chi … Read more

Ionawr – January

Gweler y datganiad. Byddaf mewn cyswllt ar Ionawr 4ydd gyda manylion ar gyfer Ysgol Pentrecelyn. Please see statement. I will be in touch on January 4th with arrangements for remote learning and emergency childcare. Ionawr-2021-January-2021.docx

Dolig Digidol – Digital Christmas

Annwyl rieni Er gwybodaeth – Gweler ein clipiau Dolig Digidol amrywiol ar ein cyfrif Trydar, Facebook a Whats app rhieni.  Dear parents FYI – Please see our various Digital Christmas clips on our Twitter and Facebook account along with the parent Whats app group.   Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Raffl Nadolig/Christmas Raffle

Mae’r wobr fawr wedi mynd i Harri Owen!!​ a nifer o wobrau eraill i deuluoedd yr ysgol. Llawer o ddiolch i bawb am gyfrannu, rydym wedi codi £188 i’r Gymdeithas Rhieni, Ffrindiau ac Athrawon.​ The main Hamper has been won by Harri Owen!! with a number of other prizes going to other families in the … Read more

Clwb Celyn

Annwyl rieni Fel y gwyddoch o bosib trwy eich dulliau cyfathrebu rhieni, mae yna ddathliad diwedd blwyddyn yng Nghlwb Celyn heno. Hoffwn eich atgoffa bod gweithdrefnau a ffioedd Clwb Celyn dal yn bodoli heno. Rwyf wedi cyfarfod gyda’r staff bore ‘ma er mwyn gwirio trefniadau er mwyn sicrhau noson dda ond diogel. Cysylltwch â’r ysgol … Read more

Trefniadau-Arrangements

​ Cinio Nadolig Dydd Mercher, Rhagfyr 16eg – caiff y plant wisgo dillad eu hunain. Christmas Dinner  Wednesday, December 16th – the children may wear their own clothes. Dysgu o adref Mae dydd Iau a dydd Gwener yr wythnos yma yn ddiwrnodau dysgu o adref. Bydd tasgau a gweithgareddau ar J2E/ J2Homework i blant CA2 . Bydd pecyn gwaith … Read more