PWY DI PWY? WHO IS WHO?

Annwyl Rieni Dosbarth Llywelyn ac Eithin, Fel rhan o’n thema Fi ‘di Fi yn Nosbarth Llywelyn, gofynnwn yn garedig i bawb ddod a llun ohonynt yn fabi i’r ysgol. Byddwn yn gwneud gwahanol weithgareddau difyr a hwyliog megis dyfalu pwy di pwy. Rydym yn edrych ymlaen i weld y lluniau.  Diolch yn fawr iawn, Miss Llywelyn ____________________________________________________________________________________________________________________________ … Read more

Gwybodaeth – Information

CogUrdd  Bydd angen bod yn aelod o’r Urdd ar gyfer y flwyddyn 22/23 er mwyn cystadlu eleni. Rhaid bod yn aelod er mwyn inni gofrestru eich plentyn ar gyfer y gysytadleuaeth cyn hanner tymor.​ Your child will need to be a member of the Urdd for the year 22/23 to compete this year. We will need to … Read more

Gwybodaeth / Information

Annwyl rieni, Gallwch wneud cais ar gyfer y dosbarth Meithrin, dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7 drwy ddilyn y dolenni isod.  Meithrin – Lleoedd mewn dosbarth meithrin | Cyngor Sir Ddinbych (denbighshire.gov.uk)  Dyddiad cau : 17/2/23  Derbyn – Lleoedd mewn dosbarth derbyn | Cyngor Sir Ddinbych (denbighshire.gov.uk)  Dyddiad cau : 18/11/22  Blwyddyn 7 – Lleoedd ysgolion uwchradd | Cyngor Sir Ddinbych (denbighshire.gov.uk)  Dyddiad cau … Read more

Galw draw – Drop-in

​ Sesiynau ‘galw draw’ (lles) – 4ydd a 5ed o Hydref  Cofiwch – Mae cyfle os ydych chi eisiau i alw draw i drafod sut mae eich plentyn wedi setlo’n ôl yn yr ysgol ar y nosweithiau yma rhwng 3:30yp a 5:00yp. Drop in sessions – (well-being) – 4th and 5th October Remember – There is an opportunity if you want to … Read more

Gwybodaeth – Information

Bore Coffi Mawr Macmillan Medi 30ain 2022  Macmillan Big Coffee Morning 30th September 2022 Mae croeso mawr i bawb ymuno a ni yn neuadd yr Ysgol ar gyfer Bore Coffi Mawr Macmillan dydd Gwener yma rhwng 9:45yb a 11:15yb. Bydd ystafell Cylch ar gael i Gylch Ti a Fi ddefnyddio a bydd gweithgareddau wedi ei threfnu gan Anti … Read more

Dosbarth Llywelyn Class

Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Gwybodaeth-cyffredinol-Tymor-yr-Hydref.pdf Information-Autumn-term-Llywelyn-1.pdf

Dosbarth Eithin Class

Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Gwybodaeth-Tymor-yr-Hydref-Eithin-1.pdf Information-Autumn-term-Eithin.pdf

Gwybodaeth – Information

Gweithdai Dawns a Drama  Rwyf wedi trefnu i gwmni Indigo (Academi Celfyddydau) gynnal gweithdai gyda phob plentyn yma yn yr ysgol.  Bydd hyn yn cychwyn ar bnawn Mawrth 27ain Medi, rhwng 1yp a 3yp.  Sesiynau creadigol llawn hwyl i ddatblygu sgiliau a magu hyder yn y Celfyddydau Perfformio. Dance and Drama Workshops I have arranged … Read more

Gwybodaeth – Information

Cydymdeimlad Estynnwn ein cydymdeimlad dwys fel teulu a chymuned Ysgol Pentrecelyn i Liz,  Tan y Bryn, ar ôl colled sydyn ei gwr Bob.  Bydd peidio â gweld ei wyneb llon yn yr ardd drws nesaf yn golled fawr i ni oll.  Condolences We would like to express our sincere condolences as a school family and community with … Read more