Ymweliad Glan-Llyn Trip

Gobeithio bod pawb wedi cael cyfle i edrych ar yr amserlen gweithgareddau a rhestr offer erbyn hyn. Rydym yn edrych ymlaen am ymweliad gwych. Bydd y bws yn gadael am 10:00 ar fore Iau. Bagiau i’r Neuadd os gwelwch yn dda. Bydd angen pecyn bwyd ar gyfer cinio dydd Iau. Bydd y bws yn dychwelyd … Read more

Bl 5 & 6

Er gwybodaeth, bydd blwyddyn 5 a 6 yn derbyn gweithdy gan Sbectrwm Cymru yfory dydd Mercher, 29/6/2022. https://spectrumproject.co.uk/primary-pupils/?lang=cy Cofiwch am Biec ability bore dydd Iau For your information years 5 and 6 will be receiving a workshop tomorrow Wednesday 29/6/2022 from Spectrum Cymru. https://spectrumproject.co.uk/ COFIWCH am ‘Bike ability’ bore dydd Iau​ /  REMEBER about ‘Bike … Read more

Bl 6- Brynhyfryd – Yr 6

Er gwybodaeth  Rwyf wedi trefnu bws i gludo Blwyddyn 6 i Frynhyfryd ac yn ôl ar bnawn Gwener.  Ni fydd bl 6 yn nofio ond bydd gweddill yr ysgol. Diolch FYI I have arranged a bus to transport Year 6 to and from Brynhyfryd on Friday afternoon. Year 6 will not be Swimming but the rest of the … Read more

Gohirio – Sioe Twm Sion Cati – Postponed

​Yn anffodus, mae Theatr y Stiwt newydd gysylltu yn dweud bod y sioe wedi ei ohirio tan Orffennaf 11eg. Mae gan aelodau o’r Cast COFID! Dyma ni eto!​ Unfortunately, the Stiwt theatre have just informed us that the show has been postponed until July 11th. Cast members have Covid – here we go again! Andrew … Read more

Bl 5 a 6 – Bikeability – Yrs 5 and 6

Rhieni Bl 5 a 6 Bydd Cwrs lefel 1 Bikeability yma yn Ysgol Pentrecelyn ar ddydd Iau, Mehefin 30ain. Bydd angen i chi drefnu bod beic eich plentyn yma yn yr ysgol ar y bore hwnnw neu ar y diwrnod/noson gynt. Plîs cysylltwch â mi os oes angen unrhyw gymorth. Year 5 and 6 parents … Read more

Gwener ‘Gwych’ – ‘Fantastic’ Fridays

Annwyl rieni Cylch Meithrin, Dosbarth Llywelyn a Dosbarth Eithin, Fel rhan o Gwener ‘Gwych’ yfory, Mehefin 17eg. Byddwn yn cynnal gweithgareddau dŵr yma yn ystod y pnawn. Gofynnwn yn garedig i’r disgyblion ddod a dillad sbâr, tywel, cap haul ac eli haul gyda hwy i’r ysgol, rhag ofn iddynt wlychu yn ystod y gweithgareddau. Gwisg … Read more

Gwybodaeth – Information

​Dosbarthiadau O hyn ymlaen bydd plant CA2 (Tŷ’r Ysgol) yn cael eu hadnabod fel Dosbarth Eithin. Dyma enw’r cae (Cae Eithin) y mae’r ysgol wedi ei hadeiladu arno.  Bydd plant Cyfnod Sylfaen yn cael eu hadnabod fel Dosbarth Llywelyn ar ôl Cae Maes Llywelyn sydd gyferbyn â’rYsgol (Cyd-ddigwyddiad mai Miss Llywelyn sy’n dysgu yno!) Manylion bach ond … Read more