Gwybodaeth – Information

Clwb Brecwast – Clwb Celyn (amseroedd) Breakfast Club – Clwb Celyn (times) O ddydd Llun, Mai 10fed, bydd Clwb Brecwast yn parhau o 8:00. Bydd Clwb Celyn yn ymestyn i 5:30. From Monday, May 10th, Breakfast Club will continue from 8:00. Clwb Celyn will extend till 5:30. Wythnos Hybu lles (Mai 10-14)  Wellbeing Week (May 10-14) … Read more

Gwybodaeth – Information

​Arwydd Ysgol Pentrecelyn – Gobeithio bod pawb wedi sylwi ac yn ymfalchïo ar yr arwydd wrth y groesfan bellach. Diolch o galon i Glenda am weithredu ar fy syniad. Hefyd i Dilwyn, Osian a Harri am osod yr arwydd. Y diolch mwyaf wrth gwrs i Goleg Cambria Llysfasi am ganiatâd i osod yr arwydd yn y cae. Diwrnod hyfforddiant – cofiwch am y … Read more

Gwybodaeth – Information

Addysg Gorfforol ​Cyfnod Sylfaen – Dydd Llun CA2 – Dydd Mercher Bydd angen dod i’r ysgol mewn dillad Addysg Gorfforol/tracwisg ar y diwrnodau yma. Bydd plant Bl 2 yn ymuno a CA2 ar gyfer sesiwn gemau ar ddydd Mercher fel rhan o gynllun trosglwyddo i flwyddyn 3. Physical Education Foundation Phase – Monday KS2 – … Read more

Bwydlen Cinio Ysgol/School Meal Menu

​ Mae wythnos yma yn Wythnos 3/This week is Week 3  Gwybodaeth am drafnidiaeth yn Sir Ddinbych ar gyfer plant gweithwyr allweddol- Diweddariad ddydd Sadwrn, 21 Mawrth. Read more. Cyngor yn cadarnhau’r trefniadau gofal ar gyfer plant. Read more. English  Cymraeg Croeso  Bwydlenni Cynradd  Bwydlenni Uwchradd  Prydau Ysgol Am Ddim  Newyddion  Cysylltwch Bwydlenni Cynradd Bwydlenni newydd gwell … Read more

Dychwelyd i’r Ysgol – Return to School

Annwyl rieni Rydym yn edrych ymlaen rŵan ar gyfer tymor yr Haf arbennig.  Bydd yr ysgol yn ail-agor ar Ddydd Mawrth Ebrill 13eg. Byddwn yn ail-agor Clwb Brecwast a Chlwb Celyn o ddydd Mawrth Ebrill 13eg hefyd.  Clwb Brecwast o 8:00yb Clwb Celyn tan 5:15yh Byddwn yn adolygu’r trefniadau ac amseroedd yma ar Ebrill 30ain. Cofiwch gefnogi a manteisio ar y clybiau … Read more

Raffl Pasg/Easter Raffle

Cawsom bnawn gwych yn rowlio wyau lawr y buarth. Enillydd y raffl ydi teulu Caerddinen.  Llongyfarchiadau i Magi, Ela, Awen a Nel. We have had a lovely afternoon with the egg rolling competition. The winner of the Easter Raffle is Caerddinen Family.  Congratulations to Magi, Ela, Awen a Nel. Diolch o galon i bawb am gyfrannu.  Mae’r raffl … Read more