Gwybodaeth – Information

Nofio/Swimming Cofiwch nofio eto ‘fory ar gyfer Bl 1 i 6. Remember Swimming again tomorrow for Yrs 1- 6. Eisteddfod Ddawns/Dance Eisteddfod Llongyfarchiadau enfawr i bawb a gystadlodd yn y ‘Steddfod Ddawns neithiwr. Roedd perfformiadau y grwpiau ac unigolion yn wych. Llongyfarchiadau i Ddawnswyr Gwerin Pentrecelyn sydd yn mynd ymlaen i’r Genedlaethol ym Mis Mai. Diolch o galon i’r … Read more

Llythyr 9/3/2020 Letter

Annwyl Rieni Eisteddfod Ddawns – Bydd y Grŵp Dawnsio Gwerin a’r Grŵp Dawnsio Disgo yn cystadlu yn yr Eisteddfod Ddawns prynhawn yfory, Mawrth 10.  Gofynnwn i blant y Grŵp Dawnsio Gwerin gyfarfod Mrs Wilson-Jones yng nghyntedd Ysgol Brynhyfryd am 4.30yp yn eu gwisgoedd os gwelwch yn dda. Clwb Canu – Ni fydd Clwb Canu nos … Read more

Cofiwch – Remember

Diolch i bawb am b’nawn hyfryd yn ein Eisteddfod. Llongyfarchiadau i enillwyr y cystadlaethau dosbarth ac i  Anest am ennill y Gadair. Thank you all for a lovely afternoon in our Eisteddfod. Congratulations to all our classwork winners and to Anest for winning the Chair. Cofiwch– Nofio ‘fory (Bl 1 i 6) a diwrnod y Llyfr dydd Gwener. Cawn wisgo fyny … Read more

Eisteddfod Ysgol Pentrecelyn

Dewch draw i’r Eisteddfod p’nawn ‘fory – bydd paned a lluniaeth ysgafn ar y diwedd. Come along to our School Eisteddfod tomorrow afternoon – there will be a paned and light refreshments at the end. Diolch am eich cefnogaeth – Thank you for your support Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Eisteddfod-Ysgol.docx … Read more

Llythyr 2/3/2020 Letter

​ Annwyl Rieni Eisteddfod Cylch – Diolch o galon i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr Eisteddfod dydd Sadwrn.  Braf oedd gweld Pentrecelyn ar y llwyfan gyda’r Parti Unsain.  Hoffwn hefyd ddiolch i’r staff am roi eu hamser ac i chi rieni am eich cefnogaeth.  Bydd y Parti Unsain yn mynd ymlaen i’r Eisteddfod Sir … Read more

Llythyr 27/2/2020 Letter

Annwyl Rieni Eisteddfod Cylch Rhuthun – Dydd Sadwrn yma, Chwefror 29 mae Eisteddfod Cylch yn Ysgol Brynhyfryd.  Rwyf eisoes wedi anfon allan amserlen y rhagbrofion a rhaglen yr eisteddfod.  Gofynnwn i bawb sy’n cystadlu mewn rhagbrawf i sicrhau eu bod yn cyrraedd yr ystafell briodol mewn da bryd cyn yr amser dechrau.  Bydd angen i’r … Read more

Cyngor Coronafeirws/Coronavirus Advice

Rwy’n atodi taflen rydym wedi’i derbyn sy’n rhoi gwybodaeth a chyngor ar y Coronafeirws I’m attaching some information and advice we’ve received about the Coronavirus Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Cyngor-Coronafeirws-Coronavirus-Advice.docx

Croeso ‘nol – Welcome Back

Croeso ‘nol – Welcome Back Croeso ‘nol i bawb ac edrychwn ymlaen am dywydd mwy sefydlog a chyfle i weithio yn yr awyr agored yr hanner tymor hwn. Roeddwn i’n hynod o falch o weld bod y plant wedi mwynhau gweithgareddau diwrnod olaf hanner tymor diwethaf – sef ymweliad â stori’r Beatles yn Lerpwl a’r Sioe Hud yma yn yr … Read more

Llythyr 10/2/2020 Letter

Annwyl Rieni Free Press – Braf oedd gweld tudalen lawn o luniau a hanes plant Ysgol Pentrecelyn yn y Free Press wythnos diwethaf. Cystadleuaeth Gymnasteg Genedlaethol yr Urdd – Dymuniadau gorau i Anest, Lili a Magi yfory yn Aberystwyth. Diolch hefyd i’r rhieni am fod mor gefnogol. Cogurdd – Dymuniadau gorau i Erin yfory hefyd. … Read more

Llythyr 3/2/2020 Letter

Annwyl Rieni Nofio – Yn anffodus, oherwydd cymhlethdod gydag amserlenni’r pwll nofio, ni fyddwn yn dechrau ar ein gwersi nofio rwan tan ar ôl hanner tymor.  Ymddiheuriadau am hyn a byddwn yn cadarnhau’r trefniadau yn syth ar ôl hanner tymor.  Diwrnod Brig-Ddyn Cyfnod Sylfaen – Bydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn cael diwrnod dathlu Brig-Ddyn yfory Chwefror 4.  … Read more