Pawb yn dychwelyd – All pupils returning

​​Annwyl rieni
Braf yw gallu cyhoeddi bod Plant CA2 yn dychwelyd dydd Llun nesaf – Mawrth 15fed. Bydd cael teulu Pentrecelyn yn ôl at ei gilydd eto yn wych. Bydd cyfarfod dosbarth CA2 ar Teams eto yfory (1:30).
Er hyn, gydag ond pythefnos tan wyliau Pasg rydym am ddychwelyd yn raddol a gofalus.
Addysg Gorfforol – fydd na ddim gwersi ffurfiol addysg gorfforol tan ar ôl y Pasg ond byddwn yn manteisio ar bob cyfle i fynd allan i’r awyr agored ar y cae ac yn yr ardd. A wnewch chi sicrhau bod wellies gan eich plentyn yma yn yr ysgol.
Clwb brecwast a chlwb Celyn – Bydd clwb brecwast a chlwb Celyn yn cychwyn ar ôl y Pasg hefyd, sef Dydd Mawrth, Ebrill 13eg.  

Felly, diwrnod Ysgol o ddydd Llun, Mawrth 15fed i bawb – (8:55-3:15). Bydd aelod o staff ar y buarth i groesawu pawb o 8:45.

Os bosib i bawb wirio ParentPay cyn dychwelyd hefyd ogydd.

Edrychwn ymlaen at groesawu pawb yn ôl unwaith eto

Dear parents

It is great to be able to inform you that KS2 pupils will be returning on Monday, March 15th. Having all our pupils back together will be fantastic. There will be a Teams class meeting for KS2 pupils tomorrow as usual at 1:30.

However, with only 2 weeks until the Easter holidays we will take a cautious and careful approach to returning.

PE – there will be no formal lessons until after Easter but we will take every opportunity to be out in the field and in the garden area. Please ensure your child has wellies in school.

Breakfast club and Clwb Celyn – Both clubs will restart after Easter also, on Tuesday, April 13th.

The school day from Monday, March 15th for all pupils – (8:55-3:15). A member of staff will be on the yard to welcome pupils from 8:45.

Could you all please check and update ParentPay before returning also.

We look forward to welcoming you all back together again.

Andrew Evans Pennaeth / Headteacher
Ysgol Pentrecelyn
01978 790288​