Pwysig – Dyddiadau Important – Dates


Er gwybodaeth – 

Wedi pwyso a mesur ac asesu’r sefyllfa bresennol yn anffodus ni fydd ymweliad addysgol na noson mabolgampau/barbeciw cymdeithasol eleni.  Yn hytrach na hyn, byddwn yn trefnu diwrnod o weithgareddau hwyliog ‘Mabolgiamocs’ a phicnic i’r disgyblion ar gae’r ysgol. Hefyd, bydd sioe ‘Mae gan blant Pentrecelyn dalent’ – mwy o fanylion i ddilyn.

FYI – 

Following lengthy discussions and assessing the present situation we have decided not to have an educational visit this end of term. As well as this there will be no Sports day/social barbecue evening again this year.

Instead of this we will organise a fun day of activities ‘Mabolgiamocs’ and picnic for the pupils on the school field. As well as this there will be a ‘Pentrecelyn’s got talent show’ – more details to follow. 

Dydd Iau, Gorffennaf 8fed

Diwrnod Mabolgiamocs 

Thursday, July 8th

Mabolgiamocs day 

Dydd Mercher, Gorffennaf 14eg

Cinio thema arbennig

Wednesday, July 14th

Special themed lunch 

Dydd Iau, Gorffennaf 15fed  – 1:30 

Mae gan blant Pentrecelyn dalent – Sioe ffarwelio â Mrs Perrin a Magi – ar gae’r Ysgol. Croeso i ffrindiau a theuluoedd ymuno â ni.

Thursday, July 15th – 1:30

Pentrecelyn’s got Talent – A farewell fun show for Mrs Perrin and Magi – on the school field. Friends and family are welcome to join us.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288