Cylch Meithrin/Gofal – Nursery/Care Cylch

Annwyl rieni​
Yn dilyn cyfarfod buddiol gyda Mudiad Meithrin heddiw, hoffwn eich hysbysu bod cyfarfod arall ar b’nawn Mawrth, Mehefin 15fed am 1:30 yma yn yr ysgol. Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb a phrofiad i helpu Ysgol Pentrecelyn sefydlu Cylch Gofal/Meithrin ar gyfer plant y blynyddoedd cynnar.  (Gofynnir i Sarah Wynne rannu’r neges yma gydag aelodau Cylch Ti a Fi). Os nad ydych yn gallu mynychu ond yn awyddus i helpu plîs gadewch imi wybod.

Cynhelir y cyfarfod ar gae’r ysgol.
Diolch am eich cefnogaeth.

Dear parents

Following a productive meeting with Mudiad Meithrin today, I would like to inform you that there is another meeting on Tuesday, June 15th at 1:30. We welcome anyone who has an interest or experience to help Ysgol Pentrecelyn set up a Care/Nursery Cylch for the early years children. (I will ask Sarah Wynne to share this message with the Cylch Ti a Fi members).

If you cannot attend but can help in any way please inform me.

The meeting will be held on the school field.

Thank you for your support.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288