Tennis Hwyl | Fun Tennis

From: ActiveCommunities

Sent: 19 April 2024 09:49
Subject: Tennis Hwyl | Fun Tennis

Gŵyl: TENNIS HWYL (Mewn partneriaeth â Chlwb Tenis Rhuthun)

Dyddiad: Dydd Iau, Mai 2ail

Lleoliad: Clwb Tenis Rhuthun

Amser cofrestru: 9:30-9:45am

Amser gorffen (2 opsiwn)

– Opsiwn 1– Gorffen 12:15pm (gweithgareddau cylchdroi yn unig)

– Opsiwn 2– aros a gorffen tan 2:30pm (chwarae gemau anghystadleuol yn PM, cinio 12:15-12:45pm)

• UCHAFSWM O/HYD AT 16 disgybl i bob ysgol (yn ddelfrydol ond heb fod yn gyfyngedig i; hanner bechgyn hanner merched)

• Agored i unrhyw ddisgyblion Blwyddyn 5-6 (dim angen profiad tennis)

• Gorsafoedd hwyl (AM) a gemau (PM).

• Rydym yn argymell eich bod yn dod â disgyblion a fydd yn elwa fwyaf o’r profiad. Nid yn unig ar gyfer disgyblion sy’n gallu chwarae tenis yw’r wyl hon.

I gofrestru eich ysgol, anfonwch e-bost yn ôl gyda nifer y disgyblion a pha opsiwn (1 neu 2)

**Dim ond lle i 120 o ddisgyblion sydd gennym – 1af i’r felin.**

Ni allwch gofrestru ar y diwrnod.

Festival: FUN TENNIS (In partnership with Ruthin Tennis Club)

Date:Thursday, May 2nd

Location: Ruthin Tennis Club

Register time: 9:30-9:45am

Finish time (2 options)

Option 1 – Finish 12:15pm (only do morning engagement stations)

Option 2 – stay and finish until 2:30pm (play non-competitive games in PM, lunch 12:15-12:45pm)

·MAXIMUM OF/UP TO 16 pupils per school (preferably but not limited to; half boys half girls)

·Open to any pupils Year 5-6 (no tennis experience needed)

·Fun stations (AM) and fun games (PM).

·We recommend that you bring pupils who will benefit most from the experience. This is not only for pupils who can play tennis.

To sign up your school, email back with amount of pupils and which option (1 or 2)

**We only have space for 120 pupils – 1st come 1st served.**

You cannot register on the day.

Diolch,

Aled,

TîmCymunedau Bywiog / Active Communities Team

Hamdden Sir Ddinbych Cyf / Denbighshire Leisure Ltd

www.hamddensirddinbych.co.uk/www.denbighshireleisure.co.uk