Trefniadau mewn Tywydd Garw / Arrangements in Inclement Weather

Annwyl Riant / Warchodwr, 

Trefniadau mewn Tywydd Garw 

Am ei bod hi’n fwy tebygol y byddwn yn wynebu tywydd gwael, hoffwn eich hysbysu o’n trefniadau ar gyfer cau’r ysgol a/neu anfon disgyblion adref. 

Tywydd Garw dros nos – Cau’r Ysgol Pe bai amodau tywydd yn ddrwg dros nos, bydd penderfyniad yn cael ei wneud i gau’r Ysgol. 

Tywydd garw yn ystod y diwrnod Ysgol – Pe bai amodau tywydd yn gwaethygu yn ystod y diwrnod ysgol, naillai i gau’r Ysgol neu i ganiatáu disgyblion i fynd adref yn gynharach. 

Bydd yr ysgol yn cysylltu â rhieni drwy ffonio, e-bost a nodyn ar yr App os yw’n angenrheidiol i anfon disgyblion adref. 

Byddwn yn defnyddio’r cyfeiriad e-bost a rhif ffôn symudol cyfredol sydd gennym ar gyfer eich plentyn yn yr ysgol. Sicrhewch eich bod wedi cysylltu â’r ysgol gydag unrhyw newidiadau i rifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost. 

Dear Parent / Guardian, 

Arrangements in Inclement Weather 

As it is more likely that we will face further bad weather, I would like to share with you our arrangements for closing the school and/or sending pupils home. 

Severe Weather Overnight – School closure in the event of deteriorating weather conditions overnight, a decision will be made to close the School. 

Severe Weather during the School day – In the event of deteriorating conditions during the school day, a decision will be made on whether to close the school, or allow the pupils to return home early. 

The school will contact parents by phone and email and notice on the school App if it is necessary to send pupils home. This will be done using the current email address and mobile number we hold at school for your child. Please ensure that you have contacted the school with any changes to phone numbers or e-mail addresses. 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288