Ardal tu allan / Outside Area

IMG-20240123-WA0005-rotated.jpg

Copy-of-Ardel-cefn-1.png

Rydym ar hyn o bryd yn edrych i ddatblygu ein man allanol y tu ôl i ddosbarth Llywelyn. Dyma gopi o’r cynlluniau a’r bwrdd syniadau sydd wedi’u greu gyda’r plant i gasglu eu barn ar beth ddylai’r ardal hon fod.

Cyn i ni brynu eitemau rydym yn gofyn yn garedig os oes gennych rai o’r eitemau hyn y byddech yn fodlon eu rhoi er mwyn ein galluogi i gyflawni ein maes delfrydol.

Paledi pren (unrhyw faint)

Tameidi bren

Paent/staeniau syn addas i’r tu allan

Teiars (gwahanol feintiau gan gynnwys teiars tractor)

Brics (addas i’w defnyddio mewn llwybr)

Logiau (amrywiol feintiau)

Pibellau plastig (draenio, peipiau glaw, hen bibellau bolgi baw ayb)

Offer Gardd

Hen botiau a sosbenni/llwyau metel a lletwad

Rhisgl neu sglodion pren​

We are currently looking to develop our outside area to the rear of dosbarth Llywelyn.  These are a copy of the plans and mood board that have been created with the children to collect their thoughts as to what this area should be.

Before we purchase items we are asking kindly if you have some of these items that you would be willing to donate to enable us to fulfil our dream area.

Wooden Pallets (any size)

Wood offcuts

Outside paint/stains

Tyres (different sizes including tractor tyres)

Bricks (suitable for use in a path)

Logs (various sizes)

Plastic pipes (drainage, downspouts, old vacuum hoses)

Garden Equipment

Old pots and pans/metal spoons and ladles

Bark or wood chip

Mrs Morris ac Anti Jemma

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288