PWYSIG – CRhFfaA – Dathliadau 150/PTFA – 150th Celebrations

Annwyl rieni, ffrindiau a’r corff llywodraethol,   Mae gennym ddau gyfle mawr arall i arddangos ein hysgol ac ehangu ein proffil hyd yn oed ymhellach eleni.
A allwch chi i gyd wneud ymdrech arbennig i fynychu nos Iau am 5:30yp fel y gallwn fwrw ymlaen â’r Dathliadau Pen-blwydd yn 150 oed gyda digwyddiadau, dyddiadau a chyfrifoldebau yn cael eu rhannu.
Mae cofnodion y cyfarfod blaenorol ynghlwm, gallwch weld bod angen mwy o gynorthwywyr arnom i helpu i gael pethau yn ei le rhwng nawr a mis Mai.
Hefyd, dydd Iau nesaf Chwefror 8fed byddwn yn lansio ein llyfr Fferm Seren. Bydd dros 7000 o ddisgyblion yn elwa o’r llyfr hwn wrth iddo gael ei gyflwyno. Cofiwch ddod draw i Lanbenwch i ymuno â ni.​
Diolch 

Dear parents, friends and governing body,

We have two more major opportunities to showcase our school and enhance our profile even further this year.

Can you all please make a special effort to attend on Thursday evening at 5:30pm so we can plough ahead with the 150th Birthday Celebrations with events, dates and responsibilities shared.​

Please find minutes attached from the previous meeting, as you can see we do need more helpers to assist with getting things done between now and May.

Also, next Thursday February 8th we will launch our book Seren’s Farm. Over 7000 pupils will benefit from this book as it’s rolled out. Please come along to Llanbenwch to join us. 

Thank you.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

doc icon PTFA-Meeting-and-150-Birthday-Celebrations.docx