Gwybodaeth / Information

Gweler nodiadau cyfarfod diwethaf y pwyllgor Dathlu Maes 150
Cyfarfod nesaf 15/5/24 am 5:30.
Byddwn yn chwilio am gyfraniadau o gacennau ac ati ar gyfer y stondin gacennau.
Benthyg Gazebo’s ar gyfer y dydd Sadwrn ar y maes.
Gwirfoddolwyr i helpu gyda gosod, parcio, mynedfa(au), stondinau a chlirio ar ddiwedd y dydd.

Please see notes from the last meeting of the Party on the the Field 150 Celebration committee

Next meeting 15/5/24 at 5:30.


We will be looking for donations of cakes etc for the cake stall.

Loan of Gazebo’s for the Saturday on the field.

Volunteers to help with setting-up, parking, entrance(s), stalls and clearing at the end of the day.

Os hoffech chi gwrdd â grŵp y 3 Chopa ddydd Sadwrn yma, mae’r manylion isod
Cadair Idris – tua rhwng 10:30-11:00. Gweler isod fanylion y llwybr gorau a’r maes parcio y bydd y grŵp cerdded yn ei ddefnyddio.

If you would like to meet up with the 3 Peaks group this Saturday please find details below.

Cadair Idris – approximately between 10:30-11:00.  Please see below details of best route and the car park the walking group will be using.    

Shared route
From (53.0783626,-3.2718546) to Ty Nant, Minffordd Path, Dolgellau LL40 1TN via A494.
1 hr 10 min (44 mi)
For the best route in current traffic visit https://maps.app.goo.gl/Pi9s8SSARvCVRMW4A
Gwener Gwych – dydd Gwener yma byddwn yn cael prynhawn amgylcheddol yn canolbwyntio ar ddatblygu ein hamgylchedd ein hunain yn gyntaf. Os gwelwch yn dda a all pob plentyn wisgo hen ddillad ar gyfer tacluso a phlannu ac ati.

Fantastic Friday – this Friday we will be having an environmental afternoon focussing on developing our own environment first. Please can all children wear old clothes for tidying and planting etc

Dim Nofio ar 17/5 oherwydd ein prynhawn Dathlu Arbennig gyda seremoni’r Cadeirio a’r Raffl Fawr.

Cofiwch ddychwelyd unrhyw docynnau Raffl i’r ysgol erbyn dydd Gwener y 17eg Mai.


No Swimming on 17/5 due to our Special Celebration afternoon with the Chairing ceremony and Big Raffle draw.

Please remember to return any raffle tickets to school by Friday the 17th May.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288