Cofiwch / Remember

Diolch i’r rhai sy’n gallu cyrraedd Llanelidan heno i ddiddanu y WI yn eu noson Gymraeg.

Cyfarfod am 6pm yn Neuadd y Pentref yn Llanelidan i ddechrau am 6:30 mewn gwisg ysgol os gwelwch yn dda.

Dydd Mercher

Yn anffodus mae twrnament Pêl-rwyd Gymysg yr Urdd wedi ei ohirio tan ar ôl y Pasg oherwydd y rhagolygon glaw yfory, felly fe gawn ni ddiwrnod tawel “arferol” yfory ar ôl tymor byr mor brysur a chynhyrchiol. Gwisg Ysgol os gwelwch yn dda.

Dydd Iau

Rowlio’r wyau ar y buarth am 10yb.

Eisteddfod 1:30pm.

Dydd Gwener

Nofio i ddosbarth Derbyn i flwyddyn 6.

ParentPay

Gan ein bod bellach yn agosáu at ddiwedd y flwyddyn ariannol, a allwch chi i gyd ymweld â ParentPay i sicrhau bod yr holl daliadau’n gyfredol.

Diwrnod Hyfforddiant

Cofiwch fod dydd Llun yr 8fed o Ebrill yn ddiwrnod hyfforddiant i’r athrawon.  Edrychwn ymlaen at weld y plant ar ddydd Mawrth y 9fed o Ebrill.

JustGiving – Taith Her y Tri Copa

Plîs rhannwch ein dolen ar gyfer taith gerdded y Tri Chopa gyda ffrindiau a theulu, mae hyd at £425 ar hyn o bryd!!

https://www.justgiving.com/crowdfunding/YsgolPentrecelyn150

Thanks to those who can make it tonight to Llanelidan to entertain the WI in their Welsh evening.

Meet 6pm  at the Village Hall in Llanelidan for a 6:30 start  in School uniform please.

Wednesday

Unfortunately the Urdd Mixed Netball tournament has been postponed until after Easter because of the rain predictions tomorrow, therefore we will have a “normal” quiet day tomorrow after such a busy and productive short term.  School Uniform please.

Thursday

Egg rowling at 10am 

Eisteddfod 1:30pm.

Friday

Swimming reception to year 6.

ParentPay

As we are now approaching the end of the financial year please can you all visit ParentPay to ensure that all payments are up to date.

INSET  Teacher Training Day

Monday April 8th is a teacher training day 

JustGiving – Three Peaks Walk 

Please share our link for the Three Peaks walk with friends and family, it is currently up to £425!!

https://www.justgiving.com/crowdfunding/YsgolPentrecelyn150

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288