Dysgu adref – Darllen Co – Home learning

Ar Ddiwrnod y Llyfr eleni lansiwyd ein hadnodd darllen Cymraeg digidol newydd o’r enw ‘Darllen Co’. Anfonon ni fwy o wybodaeth a manylion mewngofnodi ar gyfer eich plentyn adref. Gofynnwn i chi annog eich plentyn i ddefnyddio’r adnodd hwn gartref gan ei bod yn awyddus iawn ac yn annibynnol yma yn yr ysgol. Gallant hefyd wrando ar storïau i ymlacio a chwblhau cwisiau a thasgau. Yn dilyn gwyliau’r Pasg byddwn yn dathlu’r plant sy’n defnyddio Darllen Co gartref yn ystod ein gwasanaethau gyda’n nod o ddatblygu darllenwyr hyderus sydd hefyd yn darllen/gwrando ar storïau a llyfrau er pleser.

Diolch am eich cefnogaeth

 

On World book day this year we launched our new digital Welsh reading resource called ‘Darllen Co’. We sent home more information and login details for your child.  Can we please ask that you encourage your child to use this resource at home as they are very keen and independent here at school. They can also listen to stories to relax and complete quizzes and tasks. Following the Easter break we will be celebrating the children who use Darllen Co at home during our assemblies in our aim of developing confident readers who also read/listen to stories and books for pleasure.

Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288