Cystadleuaeth/Her hanner tymor – Dosbarth Eithin – half term Competition/Challenge

Annwyl rieni (Dosbarth Eithin)

Buaswn yn ddiolchgar iawn os allwch chi annog eich plentyn i gwblhau’r her isod yn Gymraeg neu’n Saesneg dros hanner tymor. Braf buasai derbyn y cerdyn post ar ddydd Llun, Tachwedd 7fed er mwyn inni gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

Dear parents (Eithin Class)

I would appreciate if you could encourage your child to complete this challenge in Welsh or English over half -term. It would be great to receive the post cards on Monday, November 7th so that we could also compete in the competition.

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/dogfennau/addysg/templed-cardiau-post-or-dyfodol.docx

Sut i gymryd rhan

Dychmygwch y gallwch anfon neges yn ôl drwy amser i greu dyfodol gwell…

Mae’n 2050 ac rydych yn anfon cerdyn post yn ôl i 2022. Rydym eisiau i chi ddychmygu beth fyddech yn ei ddweud wrth eich hun yn iau neu wrth berthynas iddynt gymryd camau nawr a newid eu hymddygiad er budd ein hamgylchedd.

Ysgrifennwch eich neges cerdyn post a tynnwch lun o 2050 wrth i chi ei ddychmygu. Gallwch wneud hyn ar gyfrifiadur neu â llaw a defnyddio ein templed os byddwch angen.

Cyngor

Wrth ysgrifennu eich neges a thynnu llun ar gyfer y gystadleuaeth hon, meddyliwch am:

  • beth sydd wedi cael ei wneud dros y blynyddoedd hyd at 2050 i helpu’r amgylchedd a lleihau newid hinsawdd?
  • sut mae technoleg newydd wedi gwneud bywyd yn haws i bobl sy’n byw yn 2050 ac yn dal yn gyfeillgar i’r amgylchedd?
  • pa anifeiliaid sydd wedi goroesi a sut maent yn byw?
  • sut mae’r tywydd yn 2050? 

How to enter

Imagine you can send a message back through time to create a better future…

It is 2050 and you are sending a postcard back to 2022. We want you to imagine what you would say to your younger self or a relative for them to take action now and change their behaviour for the good of our environment.

Write your postcard message and draw a picture of 2050 as you imagine it. You can do this on a computer or by hand and use our template if needed. 

Tips

When writing your message and drawing your picture for this competition, think about:

  • what has been done over the years up to 2050 to help the environment and reduce climate change?
  • how has new technology made life easier for people living in 2050 and has still been kind to the environment?
  • what animals have survived and how do they live?
  • what is the weather like in 2050? 

https://www.denbighshire.gov.uk/en/documents/education/postcards-from-the-future-template.docx

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288