Dysgu adref – Home Learning W3


CA2 – Cofiwch am ein cyfarfod dosbarth yfory – dydd Mawrth, Ionawr 19eg 1:30 Microsoft Teams – bydd gwahoddiad ar e-bost Hwb eich plentyn yn outlook. Gall y plant yn ein Hwb gofal plant ymuno hefyd.

KS2 – Remember our class meeting tomorrow –Tuesday, January 19th 1:30 Microsoft Teams – an invite has been sent to your child’s Hwb e-mail on outlook. Children in our Keyworker child care Hub can also attend. Gweler nodyn gwybodaeth atodol
Please see information sheet attached

 

Cyfnod Sylfaen – cofiwch lawrlwytho SEESAW a chofrestru gyda’r cyfarwyddiadau yn eich pecyn. Diolch i rai ohonoch sydd eisoes wedi rhyngweithio gyda ni o bell. Os nad ydych chi wedi derbyn eich pecyn plîs cysylltwch â gallwn e-bostio’r lincs i chi.
Bydd pecyn gwaith arall ar gael yfory os dymunwch (9:30 – 10:30) neu (2:30 – 3:30). Mi fyddwn wedyn yn symud i SEESAW pan fydd pawb yn fwy hyderus.

Foundation Phase – please download and register to SEESAW using the instructions in your pack. Many thanks to those who have interacted with us so far. If you haven’t received your pack please make arrangements to do so or contact us for assistance.
Another work pack will be available again tomorrow if you require one (9:30-10:30) or (2:30 – 3:30). We will then be slowly moving to SEESAW when everyone is more confident. 

Diolch am eich cefnogaeth / Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon CA2-KS2-Wythnos-3.pdf