Dychwelyd i’r Ysgol – Return to School

Annwyl rieni
Rydym yn edrych ymlaen rŵan ar gyfer tymor yr Haf arbennig. 
Bydd yr ysgol yn ail-agor ar Ddydd Mawrth Ebrill 13eg. Byddwn yn ail-agor Clwb Brecwast a Chlwb Celyn o ddydd Mawrth Ebrill 13eg hefyd. 

Clwb Brecwast o 8:00yb

Clwb Celyn tan 5:15yh

Byddwn yn adolygu’r trefniadau ac amseroedd yma ar Ebrill 30ain. Cofiwch gefnogi a manteisio ar y clybiau gofal sydd ar gael yma yn Ysgol Pentrecelyn.

Dear parents

We are looking forward now to a super Summer term.
School will re-open on Tuesday April 13th. We will re-open Breakfast Club and Clwb Celyn from Tuesday April 13th also.

Breakfast Club from 8:00am

Clwb Celyn until 5:15pm

We will review these arrangements and times on April 30th. Please support and utilise the care clubs we have available here at Ysgol Pentrecelyn.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288