Dyddiadau / Dates

Samba
Mae Cerdd Gydweithredol Sir Ddinbych yn ymweld â’r ysgol i gynnal sesiwn Samba gyda disgyblion dosbarth Eithin yfory.

Denbighshire Music Cooperative are hosting a Samba session for the pupils in Eithin class tomorrow.


Sesiynau Pontio Ysgol Brynhyfryd / Brynhyfryd Taster Sessions

Mi fydd disgyblion blwyddyn 6 yn ymweld ag Ysgol Brynhyfryd ar fore dydd Iau’r 19eg Ionawr i gymryd rhan mewn gweithdy Hanes.

Year 6 pupils will be attending Ysgol Brynhyfryd the morning of Thursday 19th January for a History workshop.

Nofio / Swimming 

Plant Derbyn i flwyddyn 6 yn Nofio ym mhwll Brynhyfryd ar bnawn dydd Iau 19eg Ionawr.  Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £2 tuag at gost y bws ar ParentPay.

Reception to Year 6 pupils will be swimming at Brynhyfryd the afternoon of Thursday the 19th January.  We ask kindly for a contribution of £2 towards the cost of the bus on ParentPay.

Bikeability

​Rydym wedi trefnu i Dîm Cymunedau Bywiog ac Adran Diogelwch ar y Ffyrdd Sir Ddinbych gynnal cwrs hyfforddiant beicio ymarferol i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6. Dydd Llun y 6ed Chwefror mi fydd sesiwn lefel 1 yn Ysgol Pentrecelyn o 9yb – 12yp a dydd Mawrth y 7fed Chwefror bydd sesiwn Lefel 2 yn cychwyn o 9yb yn Ysgol Brynhyfryd , gweler manylion yn y llythyr sydd yn dod adref gydag eich plentyn heddiw.

We have arranged for Denbighshire Leisure Active Communities and Denbighshire Road Safety Department to provide Bikeability training for year 5 and 6 pupils.  On Tuesday the 6th February the Level 1 training will take place at Ysgol Pentrecelyn with the Level 2 training being held in Ysgol Brynhyfryd on the 7th February.  Further information can be found in the letter coming home with pupils tonight.

Cyfarfodydd Cynnydd i rieni dosbarth Eithin – Chwefror 7fed a 8fed mwy o fanylion i ddilyn.

Progress Review Meetings for parents of dosbarth Eithin – February 7th  & 8th more details to follow.

Bydd Cyfarfodydd Cynnydd i rieni dosbarth Llywelyn ar ôl hanner tymor.

Progress Review Meetings for parents of dosbarth Llywelyn will be held after half term.

Mi fydd yr Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner Tymor y gwanwyn dydd Gwener 17eg Chwefror, disgyblion i ddychwelyd dydd Mawrth y 28ain o Chwefror gan fod y dydd Llun yn ddiwrnod hyfforddiant.​
School will close for half term holiday on Friday the 17th February.  Pupils will return on Tuesday the 28th February due to Monday being a Training day.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288