Eisteddfod Ysgol Pentrecelyn

​​Eisteddfod Ysgol Pentrecelyn  Byddwn yn cynnal ein Heisteddfod Ysgol flynyddol yn yr HWB Cymunedol Llysfasi prynhawn dydd Iau’r 21ain o Fawrth am 1:30yp.  Mae croeso i rieni, ffrindiau a’r gymuned ymuno a ni i ddathlu talentau’r ysgol.  Mi fydd hyn yn gyfle arall i’r disgyblion arddangos yr eitemau maen nhw wedi dysgu i Eisteddfod yr Urdd ac yn yr ysgol eleni.   

Ni fydd cystadleuaeth Cadeirio na gwaith dosbarth yn digwydd yn eisteddfod yr ysgol yn yr Hwb eleni gan ein bod wedi penderfynu y bydd y seremonïau a’r canlyniadau hyn yn cael eu cynnal yma yn yr ysgol ar Fai 17eg fel rhan o brynhawn dathlu 150 mlwyddiant, lle byddwn yn gallu cynnig paned o de a chacen a thynnu y raffl Pen-blwydd Crand 150.​

Ysgol Pentrecelyn School Eisteddfod
We will be holding our annual School Eisteddfod in the Community HWB in Llysfasi on Thursday the 21st of March at 1:30pm. Parents, friends and the community are welcome to join us in celebrating the school’s talents. This will be another opportunity for the pupils to display the items they have learned at the Urdd Eisteddfod and at school this year.   There will not be a Chairing or class work competition taking place in the school eisteddfod at the Hwb this year as we have decided that these ceremonies and results will take place here in school on May 17th as part of the 150th Anniversary celebration afternoon, where we will be able to serve tea and cake and draw the Grand 150th Birthday Raffle.​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Eisteddfod-Ysgol-Pentrecelyn.pdf