Dysgu o bell – Distance Learning

Cofiwch – CA2 – HWB/J2E a Maths Factor. Mae yna becyn yma yn yr ysgol hefyd os hoffech wneud trefniadau. Cofiwch ddarllen hefyd – rydych chi gyd wedi gwneud cynnydd da tymor yma – daliwch ati.

Remember – KS2 – HWB/J2E and Maths Factor. There is also a pack here at school if you wish to make arrangements. Remember to read – you have all made good progress this term – keep at it.

Cyfnod Sylfaen – Mae yna becyn yma yn yr ysgol a gallwch gysylltu gyda Miss Llywelyn ar SEESAW.

Foundation Phase – There is a pack here at school and you can contact Miss Llywelyn on SEESAW.

Cymwch ofal / Take care all

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288