Eisteddfod yr Urdd 2024 (PWYSIG/IMPORTANT)

​​​​Rydym wedi derbyn yr e-bost yma gan yr Urdd gyda dyddiadau pwysig.  Erbyn hyn rydym wedi llwyddo i gael copïau o’r darnau unigol, gadewch i ni wybod os ydych angen copïau.​

We have received the following email from the Urdd with some important dates.  We now have copies of all of the individual pieces, please let us know if you require a copy.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288


Bore da,

Blwyddyn newydd dda i chi. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau seibiant dros gyfnod y Nadolig!

Dyma ddiweddariad sydyn i chi ynglyn ag Eisteddfod yr Urdd 2024.

Cofrestru i Gystadlu ar agor

Mae cofrestru i gystadlu yng nghystadlaethau llwyfan a cyfansoddi a chreu Eisteddfod yr Urdd dal ar agor!

Os hoffech gofrestru plentyn ar gyfer unrhyw gystadleuaeth, rhaid sicrhau eu bod yn aelod o’r Urdd yn gyntaf.

Dyma atgoffwr i chi o Ddyddiadau cau cofrestru i gystadlu yn 2024:

 • 22/01/2024 – Holl gystadlaethau Offerynnol a Dawns (PYTHEFNOS I HEDDIW)
 • 05/02/2024 – Holl gystadlaethau Llwyfan a Maes
 • 01/02/2024 – cystadlaethau Llwyfan sy’n mynd yn syth i’r Genedlaethol, a chystadlaethau Cyfansoddi a Chreu (heblaw Celf, Dylunio a Thechnoleg)

Gwnewch nodyn o’r dyddiadau rhain yn eich dyddiaduron, oherwydd buan iawn y daw’r amser rwan!

Pob hwyl i chi ar y cofrestru! Os oes unrhyw broblemau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu ar unrhyw amser.

Dyddiadau Eisteddfodau Cylch/Rhanbarth 2024

Dyma’ch atgoffa chi hefyd o ddyddiadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth Dinbych y flwyddyn nesaf.

 • 03/02/2024 – Gwyl Offerynnol Dinbych (holl gystadlaethau offerynnol cynradd ac uwchradd) – Ysgol Glan Clwyd
 • 24/02/2024 – Eisteddfod Cylch Rhuthun – Ysgol Brynhyfryd
 • 28/02/2024 – Eisteddfod Cylch Edeyrnion – Ysgol Dinas Bran (ar ol Ysgol)
 • 02/03/2024 – Eisteddfod Cylch Dinbych – Ysgol Uwchradd Dinbych
 • 02/03/2024 – Eisteddfod Cylch Rhuddlan – Ysgol y Llys, Prestatyn
 • 09/03/2024 – Eisteddfod Rhanbarth Uwchradd – Ysgol Brynhyfryd
 • 13/03/2024 – Eisteddfod Ddawns Rhanbarth – Ysgol Uwchradd y Rhyl
 • 16/03/2024 – Eisteddfod Rhanbarth Cynradd – Pafiliwn Llangollen

Nodwch os gwelwch yn dda fod pob un o’r dyddiadau/lleoliadau uchod wedi cael eu pasio gan y Pwyllgor Rhanbarth, ac felly ni ellir eu newid ar unrhyw amod.

Cyfarfodydd Pwyllgorau Cylch/Rhanbarth

Mae ein Pwyllgorau Cylch a Rhanbarth yn digwydd o heno tan Ddydd Mercher, felly os ydych chi’n gallu bod yn bresennol ar gyfer rhain, mi fyddaf yn gwerthfawrogi’n arw os gwelwch chi’n dda.

Bydd gwahoddiadau’n cael eu anfon allan cyn y cyfarfodydd i chi.

Os oes unrhyw ymholiadau ynglyn a chofrestru, dyddiadau cau cofrestru neu dyddiadau Eisteddfod, mae croeso i chi gysylltu ar unrhyw adeg.

Cofion gorau,

Ioan

Bore da,

Blwyddyn newydd dda. I hope you enjoyed a well deserved rest over the Christmas period!

Here is a quick update for you regarding Eisteddfod yr Urdd 2024.

Registration to Compete is open

Registration to compete in the stage and homework competitions for Eisteddfod yr Urdd is still open!

If you wish to register a child for any competition, you must first ensure that they are members of the Urdd.

Here is a reminder of the Registration closing dates to compete in 2024:

 • 22/01/2024 – All Instrumental and Dance Competitions (2 WEEKS FROM TODAY)
 • 05/02/2024 – All Stage and Maes competitions
 • 01/02/2024 – Stage competitions that go straight to the National Eisteddfod, and Homework competitions (except Art, Design and Technology)

Make a note of these dates in your diaries, as the time will come sooner rather than later now!

Good luck with the registrations! If there are any problems or queries, please feel free to get in touch at any time.

Dates of Area/Regional Eisteddfodau 2024

This is also a reminder of the dates of Denbighshire Area and Regional Eisteddfodau next year.

 • 03/02/2024 – Denbigh Instrumental Festival (all primary and secondary instrumental competitions) – Ysgol Glan Clwyd
 • 24/02/2024 – Ruthin Area Eisteddfod – Ysgol Brynhyfryd
 • 28/02/2024 – Edeyrnion Area Eisteddfod – Ysgol Dinas Bran (after School)
 • 02/03/2024 – Denbigh Area Eisteddfod – Denbigh High School
 • 02/03/2024 – Rhuddlan Area Eisteddfod – Ysgol y Llys, Prestatyn
 • 09/03/2024 – Secondary Regional Eisteddfod – Ysgol Brynhyfryd
 • 13/03/2024 – Regional Dance Eisteddfod – Rhyl High School
 • 16/03/2024 – Primary Regional Eisteddfod – Llangollen Pavilion

Please note that all of the above dates/locations have been passed by the Regional Committee, and therefore cannot be changed under any circumstance.

Area/Regional Committee Meetings

Our District and Regional Committee Meetings are happening from tonight until Wednesday, so if you can be present for these, I would greatly appreciate if you please.

Invitations will be sent out before the meetings to you.

If you have any queries regarding registration, registration deadlines or Eisteddfod dates, please feel free to contact me at any time.

Cofion gorau,

Ioan

Ioan Wynne Rees

Urdd Gobaith Cymru

Swyddog Cymunedol Rhanbarth Dinbych / Denbighshire Community Officer | Uned 2 Tŷ Panton | Neuadd Panton | Dinbych | LL16 3TL

01745 818603

07976003325

[email protected]

image001.png

image002.png