Gwneud cais am le – Meithrin a Derbyn – Applying for a place – Nursery and Reception

Gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin yn 2024.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin yw 16 Chwefror 2024, a byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 7 Mai 2024.

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-meithrin.aspx

PWYSIG – Rhaid gwneud cais am le yn y dosbarth derbyn hyd yn oed os ydych wedi cofrestru mewn dosbarth meithrin yn barod.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar gyfer plant wedi eu geni rhwng 1 Medi 2019 a 31 Awst 2020 oedd 17 Tachwedd 2023, fodd bynnag gallwch barhau i wneud cais gan ddefnyddio’r linc canlynol.

Os ydych wedi gwneud cais yn barod, byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 16 Ebrill 2024.

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/derbyn-i-ysgol/lleoedd-mewn-dosbarth-derbyn.aspx

Addysg Gynnar – 10 awr o addysg wedi’i ariannu – Codi yn dair.

Mae plentyn yn gymwys i gael 10 awr o addysg wedi’i ariannu yr wythnos, y tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd. Rhaid iddynt fynychu cylch chwarae neu Feithrinfa Ddydd sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a gyda’n rhaglen Addysg Gynnar (mae Ysgol Pentrecelyn yn un o rhain).

Mae plant sy’n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 1 Medi 2023 a 7 Ionawr 2024 sy’n gymwys i gael cyllid o fis Ionawr 2024 tan fis Gorffennaf 2024.

Mae plant sy’n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 8 Ionawr 2024 a 7 Ebrill 2024 yn gymwys i gael cyllid o fis Ebrill 2024 tan fis Gorffennaf 2024.

Nid yw plant sy’n cael eu 3ydd pen-blwydd rhwng 8 Ebrill 2024 ac 31 Awst 2024 yn gymwys i gael cyllid drwy’r cynllun hwn. 

Sut i wneud cais

I wneud cais am Addysg Gynnar – 10 awr o addysg wedi’i ariannu, bydd angen i chi gael cadarnhad o le i’ch plentyn mewn lleoliad gofal plant sy’n cymryd rhan yn y cynllun.

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/gofal-plant-a-rhianta/addysg-gynnar/addysg-gynnar-10-awr-o-addysg-wedii-ariannu.aspx

Applying for a 2024 nursery place.

The closing date for nursery place applications is 16 February 2024 and we’ll let you know the outcome by 7 May 2024.

https://owa.denbighshire.gov.uk/owa/[email protected]/?offline=disabled#path=/mail

IMPORTANT – Everyone must apply for a place in Reception Class even if you are already registered in a nursery class.

The closing date for reception place applications for children born between 1 September 2019 and 31 August 2020 was 17 November 2023, however you can still make an application using the following link. 

If you’ve already applied, we’ll let you know the outcome by 16 April 2024.

https://www.denbighshire.gov.uk/en/education-and-schools/school-admissions/reception-places.aspx

Early education – 10 hours funded education – Rising 3’s

A child is eligible to receive 10 hours funded education a week, from the term after their third birthday. They must attend a playgroup or Day Nursery that is registered with the Care Inspectorate for Wales (CIW) and with our Early Education programme (Ysgol Pentrecelyn is one of these). 

Children who have their 3rd birthday between 1 September 2023 and 7 January 2024 are eligible for funding from January 2024 to July 2024.

Children who have their 3rd birthday between 8 January 2024 and 7 April 2024 are eligible for funding from April 2024 to July 2024.

Children who have their 3rd birthday between 8 April 2024 and 31 August 2024 are not eligible for funding through this scheme. 

How to apply

To apply for a Early Education – 10 hours funded education, you will need to have your child’s place agreed at a childcare setting taking part in the scheme.

​ 

https://www.denbighshire.gov.uk/en/childcare-and-parenting/early-education/early-education-10-hours-funded-education.aspx

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288