Gwybodaeth – Information

Annwyl rieni

Gobeithio bod pawb yn iawn. Cofiwch mi fyddaf yn rhannu unrhyw mwy o wybodaeth unwaith y byddaf yn ei dderbyn. Mae llawer o wybodaeth yn aneglur ar hyn o bryd yn enwedig y trefniadau ar gyfer gweithwyr allweddol.

Rydym wedi anfon pecynnau gwaith yn y post i rai sydd yn absennol ac wedi gwneud trefniadau gydag eraill.

Hefyd, mae yna Wyau Pasg yma gan y GRhFfA. Gwnawn ein gorau i ddosbarthu rhain.

GO-Bubble – plant CA2. Mae Go-bubble yn ffordd dda a diogel i’r plant cadw mewn cyswllt yn ystod y cyfnod yma. Rhaid i chwi fel rieni ddilyn y cyfarwyddiadau caniatad unwaith mae nhw wedi logio mewn adref.

SAFMEDS – Cofiwch hefyd bod rhai plant a theuluoedd angen ymarfer gyda phecyn SAFMEDS rydych wedi derbyn gan yr ysgol.

Cymerwch ofal

Dear parents

I hope you are all ok. I will forward anymore information once I receive any. Some of the information is unclear at the minute especially provision for keyworkers.

We have sent work packs in the post to some that are absent and made arrangements with others.

There are Easter Eggs here from the PTFA. We will do our best to share these.

GO-Bubble – KS2 pupils. Go-Bubble is a great and safe way of keeping in contact with each other. Parents will need to follow the consent procedure once your child has logged in at home. 

SAFMEDS – remember some pupils and families have been provided with SAFMEDS packs to practise at home.

Take care

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288