Gwybodaeth – Information

Annwyl rieni

Rwyf yn hynod falch o weld bod y plant wedi setlo mor dda.

Braf hefyd gweld bod Miss Llywelyn wedi setlo yn wych ac yn dod i adnabod ein teuluoedd.

Dear parents

I am so pleased to see that everyone has settled back so well.

Great to see that Miss Llywelyn has settled and is getting to know all our families.

Nodyn o’r swyddfa

Mae dal ambell swm yn ddyledus ar ParentPay. Allwch chi wirio hyn erbyn Medi  17eg ar yr hwyraf ogydd.

Message from the office

There are still some outstanding payments on ParentPay. Could you please all check by September 17th at the latest. Many thanks. 

Dyddiadau – Dates

Dydd Owain Glyndwr – Medi 16eg

Owain Glyndwr day – September 16th

Bore agored Cyfnod Sylfaen – 22/9/21

Foundation Phase Open morning – 22/9/21

Cyfle i rieni/darpar rieni/rhieni Ti a fi ymweld â’r dosbarth a sgwrsio gyda Miss Llywelyn a’r staff.

An opportunity for parents/prospective parents/Ti a Fi parents to visit the class and chat with Miss Llywelyn and staff.

Bore Coffi Macmillan Coffee morning  24/9/21

9:45 – 11:15 – Ysgol Pentrecelyn

 

Diolch am eich cefnogaeth

Thank you for your continued support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288