Gwybodaeth – Information

Aelodaeth yr Urdd 2021/2022 Urdd Membership

Eleni fydd aelodaeth yr Urdd yn cael ei wneud drwy wefan yr urdd sef urdd.cymru/ymuno.  Cost yw £10 yr unigolyn neu £25 i’r teulu.  Enw ein cangen ydi Ysgol Pentrecelyn.  ​Mae mwy o wybodaeth am yr Urdd i’w weld ar y PDF atodol neu yma https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

This year Urdd Membership needs to be paid via the Urdd website urdd.cymru/join.  The cost is £10 for an individual Membership or £25 for a family.  Our branch name is Ysgol Pentrecelyn.  Please see attached PDF for more information or here https://www.urdd.cymru/en/join/

Brechiad Ffliw / Flu Vaccination

Mi fydd nyrs yr ysgol yma ar ddydd Mercher, 6 Hydref i frechu’r plant rhag y ffliw.

The school nurse will be here on Wednesday, 6th October to administer the Flu Vaccination for the Children.

Gwneud cais am le mewn dosbarth Meithrin a Derbyn  / Apply for a Nursery and Reception place


Llenwch y ffurflen gais  ar wefan y sir os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi2018 a 31 Awst 2019 i dosbarth Meithrin.

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/ffurflenni/gwneud-cais-am-le-mewn-dosbarth-meithrin.aspx

Mae gwneud cais am le mwen ysgolion uwchradd, derbyn a meithrin 2022 bellach ar gael.  Am fwy o wybodaeth ewch i https://denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/derbyn-iysgol.aspx.  Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol uchradd yw 5 Tachwedd a 19 Tachwedd ar gyfer lleodd Derbyn a 18 Chwefror 2022 i Meithrin.

You must complete this application if your child was  born between 1 September 2018 and 31 August 2019 for Nursery Class.

Applying for a 2022 Secondary, Reception and Nursery school place is now available.  Find out more by visiting https://denbighshire.gov.uk/en/education-and-schools/school-admissions.aspx.  The deadline for applying for a secondary school place is 5 November, 19 November for Reception and 18 February 2022 for Nursery places.

​ 

Tocynnau glas Tesco / Tesco Blue Tokens

Mae cais yr Ysgol a Chymdeithas Rhieni, ffrindiau ac Athrawon am arian tuag at fwy o adnoddau chwarae yn Tesco o 1 Hydref i 31 Rhagfyr.
​The schools and Parents, Teachers and Friends Association application for funds to purchase more play equipment is in Tesco from the 1st October to the 31 December.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Aelodaeth-yr-Urdd-_-Urdd-Membership.pdf