Gwybodaeth – Information

Hwb Cymunedol Coleg Llysfasi Community Hub

Cawsom groeso cynnes yn yr hwb cymunedol a chyfle i drafod defnydd o’r adnoddau ar gyfer plant a chymuned Ysgol Pentrecelyn.

We had a warm welcome in the Community Hub at Llysfasi and had an opportunity to discuss the use of some of the facilities for the pupils and wider community of Ysgol Pentrecelyn.

Sioe Mewn Cymeriad Show

Bydd plant CA2 a Bl 2 yn ymweld â llyfrgell Rhuthun bore ‘fory ar gyfer sioe am hanes Cymru.  Os bydd amser yn caniatau bydd cyfle i’r plant fenthyg llyfr/au yn ystod y sesiwn, fedrith y plant sydd hefo cerdyn Llyfrgell i ddod a fo hefo nhw.​

Key Stage 2 and Year 2 pupils will be visiting Ruthin Library tomorrow for a performance about Welsh History.  If time permits there will be an opportunity for them to choose and borrow a book, please can the pupils with Library cards bring them with them.

Cogurdd

Byddwn yn cynnal cystadleuaeth Cogurdd yma yn yr ysgol ar ddydd Mercher, Chwefror 16eg.  Cofiwch fydd angen cofrestru ar y Porth i gystadlu

We will be holding the first round of the Cogurdd competition in school on Wednesday, 16th Febraury.  Please remember that you must resister on the ‘Porth’ to compete.

https://www.urdd.cymru/files/2116/3897/4386/PECYN_GWYBODAETH_COGURDD_2022.pdf

https://www.urdd.cymru/files/3316/3887/6212/COGURDD_INFORMATION_PACK_2022.pdf

Dyddiadau Hyfforddiant a Gwyliau – Training Days and School Holidays

​Ysgol yn cau am Hanner Tymor y Gwanwyn dydd Gwener 18fed Chwefror/ School closes for Spring Half-term 18th February.

Disgyblion yn dychwelyd dydd Llun, 28ain Chwefror/Pupils return Monday, 28th February.

Ysgol yn cau am wyliau y Pasg dydd Gwener, 8fed Ebrill/ School closes for Easter half-term Friday 8th April. 

Diwrnod hyfforddiant Dydd Llun, Ebrill 25ain/School training day Monday, 25th April.

Dydd Calan Mai dydd Llun 2il Mai / May Bank holiday Monday 2nd May.

Ysgol yn cau am Hanner Tymor yr Haf dydd Gwener 27ain Mai/ School closes for Summer half term Friday 27th May.

Diwrnodau Hyfforddiant Dydd Llun a Mawrth, Mehefin 6ed/7fed – School Training days Monday and Tuesday June 6th/7th

Ysgol yn cau am wyliau yr haf Dydd Mercher 20fed Gorffennaf/School closes for Summer holidays Wednesday 20th July.

CYSTADLU YN EISTEDDFOD YR URDD 2022                          ·        Mae trefniadau yn mynd yn eu blaenau ar gyfer Eisteddfodau yr Urdd eleni.  Dyma’r dyddiadau: –        Eisteddfod Cylch yn Ysgol Pen Barras/Ysgol Stryd y Rhos dydd Sadwrn, Mawrth 5 –        Eisteddfod Sir yn Ysgol Twm o’r Nant/Ysgol Frongoch dydd Sadwrn, Mawrth 26 –        Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Dinbych – 30/5/2022-4/6/2022.
  ·         Ni fydd unrhyw gystadlaethau torfol yn digwydd yn yr Eisteddfodau Cylch, e.e. côr, partïon, grwp llefaru a.y.b.  Hefyd, ni fydd cynulleidfa, ond yn hytrach bydd y cystadlaethau’n digwydd ar ffurff rhagbrawf gydag un rhiant/warchodwr yn unig yn cael mynd i’r ystafell efo’r plentyn. 
·         Cofiwch fod rhaid ymaelodi â’r Urdd cyn cystadlu.  Os nad yw eich plentyn yn aelod o’r Urdd eto ac yn dymuno cystadlu eleni, ewch i www.urdd.cymru/cy/ymuno.

Os yw eich plentyn am gystadlu fel unigolyn, gofynnwn i chi eu cofrestru trwy fynd i wefan yr Urdd – www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/cystadlu/ a chlicio Cofrestru i Gystadlu. Bydd rhaid gwneud hyn cyn dydd Llun, Chwefror 14. Ni fydd modd ychwanegu enwau ar ôl y dyddiad yma.  Cysylltwch â’r ysgol os ydych yn cael unrhyw anhawster.
  ·         Cystadlaethau offerynnol – wrth i chi gofrestru eich plentyn i gystadlu mewn cystadleuaeth offerynnol bydd rhaid uwchlwytho copi o’r darn gan lenwi manylion hawlfraint (enw cyfansoddwr, cyhoeddwr a.y.b).  Mae’r manylion yma i gyda ar y copi os yw’r darn wedi dod o lyfr sydd wedi’i gyhoeddi.

 ·         Cystadlaethau Celf a Chrefft –        Thema: Môr a Mynydd –        Manylion cystadlaethau llwyfan a chelf a chrefft i’w gweld yn y llyfryn testunau – ar  www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/2022/rhestr-testunau/ –        Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw Dydd Mawrth y 5ed o Ebrill 2022.  Rhieni/gwarcheidwaid i wneud hyn gan ddefnyddio eu cyfrif Porth personol. –        Yn wahanol i’r arfer, bydd yr holl broses o feirniadu gwaith CDT ar lefel rhanbarthol yn digwydd yn rhithiol.

COMPETING IN THE URDD EISTEDDFOD 2022   ·         Arrangements are ongoing for the Urdd Eisteddfod this year.  Here are the dates: –        Eisteddfod Cylch at Ysgol Pen Barras/Rhos Street on Saturday, 5 March –        County Eisteddfod at Ysgol Twm o’r Nant/Frongoch on Saturday, 26 March –        National Urdd Eisteddfod in Denbigh – 30/5/2022-4/6/2022
  ·         No ensemble competitions will take place in the Eisteddfod Cylch, e.g. choir, parties, groups etc.  Competitions will not take place in front of an audience, but rather in the form of a prelim with one parent/guardian allwed into the room with the child.
·         Remember that all competitors must be members of the Urdd.  If your child is not a member yet and wishes to compete this year, go to www.urdd.cymru/en/join.

  • If your child wishes to compete as an individual, we ask that you register each competition by going to www.urdd.cymru/en/eisteddfod/20221/competing/ and clicking on Register to Compete.  This has to be done before Monday, 14 February.  It will not be possible to add more names after this date. Contact school if you have any difficulties.
  • Instrumental competitions – when registering your child to compete in an instrumental competition, you must upload a copy of the piece to be played and input copyright details (name of composer, publisher etc).  These details will be printed on the copy if it has been published in a book.

·         Art and Design Competitions –        Theme: Summit to Sea –        List of all stage and art and craft competitions in the competitions’ booklet – on www.urdd.cymru/en/eisteddfod/20221/syllabus1/   –        Closing date for registering is Tuesday, 5 April, 20202.  Parents/guardians to do this by using their personal ‘Porth’ accounts. –        This year, the county round of the Art and Craft competitions will be judged virtually.

​ 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288