Gwybodaeth – Information

Cynnal a chadw – Rhwydwaith/Wi-Fi Mae Sir Ddinbych bron a gorffen uwchraddio’r Rhwydwaith yma yn yr ysgol. Ymddiheuriadau os nad ydynt wedi ymateb i unrhyw e-bost yn ystod y gwaith yma. Bydd hyn yn rhoi’r ysgol ar y droed flaen rŵan wrth ddatblygu sgiliau digidol. 

Network and server updates/work

Denbighshire ICT have almost completed the work here. Apologies if we haven’t acknowledged any e-mails during this work. This will now put us on the front foot with regards to developing digital competency skills.

PC Llinos Daeth PC Llinos i’r ysgol heddiw i siarad gyda’r plant. Ategodd ein neges o fod yn garedig a gofalu am ein gilydd a’r ysgol.

I invited PC Llinos to school today to reinforce our messages and ethos here at Ysgol Pentrecelyn – which is to be kind and care for each other and our school environment. 

Dosbarth tu-allan/Sied

Rydym yn brysur yn meddwl am enw i’r dosbarth tu-allan/sied. Bydd unrhyw syniadau yn wych – ‘Cwt Celyn’ yw’r gorau hyd yma!​
Ouside classroom/shed

We are busy thinking of a name for our outside classroom/shed. Any ideas would be welcome – ‘Cwt Celyn’ is our favourite so far!

Clwyd Grassland 2022

Mi fydd sioe Clwyd Grassland 2022 yn cael eu cynnal yn gaeau Llysfasi cyferbyn a’r ysgol dydd Iau 12fed o Fai.  Mae’r sioe yn agored o 10yb i 4yp.  Oherwydd y nifer o dractorau fydd yn croesi o Lysfasi i’r caeau gofynnwn yn garedig os yn bosib os ydych yn dod i’r ysgol rhwng yr amseroedd yma eich bod yn dod o gyfeiriad y Capel ac nid o  groesffordd Llysfasi.
Fel ysgol byddwn yn ymweld yn ystod y pnawn.

Clwyd Grassland 2022 event is being held at Llysfasi on the 12th May.  The show will be open between 10am and 4pm.  During that time the road from the crossroads to the school will be very busy with tractors and visitors crossing from the farm to the fields.  If you are coming to school by car during those times it would be advantageous if you were to come from the Chapel direction and avoid the crossroads.

As a school we will be visiting in the afternoon.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288