Gwybodaeth – Information

Dosbarthiadau

O hyn ymlaen bydd plant CA2 (Tŷ’r Ysgol) yn cael eu hadnabod fel Dosbarth Eithin. Dyma enw’r cae (Cae Eithin) y mae’r ysgol wedi ei hadeiladu arno.  Bydd plant Cyfnod Sylfaen yn cael eu hadnabod fel Dosbarth Llywelyn ar ôl Cae Maes Llywelyn sydd gyferbyn â’rYsgol (Cyd-ddigwyddiad mai Miss Llywelyn sy’n dysgu yno!)
Manylion bach ond manylion pwysig yn fy marn i wrth inni ddatblygu ein gwybodaeth am yr ardal leol ac am hanes Ysgol Pentrecelyn.​


Classes

From now on Key Stage 2 pupils in the school house will be known as Dosbarth Eithin after Cae Eithin (Eithin Field) which is the name of the field which the school is built on. 

Foundation Phase pupils will be called Dosbarth Llywelyn after Cae Maes Llywelyn (Maes Llywelyn field) across from the school (it’s a coincidence that Miss Llywelyn teaches them!) 

These are all little but important things in my opinion in developing our knowledge of the local area and history of Ysgol Pentrecelyn​


Cymorth Cyntaf/First Aid

Da iawn Miss Llywelyn ar basio Cwrs Cymorth Cyntaf llawn – cwrs tridiau heriol iawn.

Well done to Miss Llywelyn on passing her First aid at work course – a very challenging 3 day course.

DYDDIADAU/DATES

Blwyddyn 5 – Ymweliad Ysgol Brynhyfryd – Mehefin 20fed – bore

Year 5 – Visit to Ysgol Brynhyfryd – June 20th – morning

Sioe Twm Sion Cati (Bl 2- 6) Theatr y Stiwt – Mehefin 21ain pnawn (£5 ar Parent Pay)

SHOW – STIWT THEATRE – JUNE 21st (YR 2 – 6) afternoon (£5 Parent Pay)

​ 

Diwrnod Di-wisg Ysgol (£1 ar gyfer Gwyl Rhuthun) –  Dydd Iau, Mehefin 30ain

Non-uniform day (£1 For Ruthin Festival) – Thursday, June 30th

Diwrnod Trosglwyddo mewnol/Bore agored (Cylch Ti a Fi) – Mehefin 29

Transition day/open morning (Cylch Ti a Fi) – June 29  

Diwrnod Trosglwyddo Blwyddyn 6 – Mehefin 24 a Gorffennaf 1 Year 6 Transition days – June 24th and July 1st 

Ymweliad Traeth Talacre – i’w gadarnhau

Visit to Talacre Beach – tbc

 

Bikeability (Bl 5 a 6) (Year 5 and 6) – i’w gadarnhau/tbc

Glan Llyn (BL 4-6) – Gorffennaf 7/8 (Iau a Gwener) – July 7/8 

Cinio arbennig ffarwelio Bl 6 – Mercher, Gorffennaf 13eg

Special themed lunch to celebrate with Year 6 – Wednesday, July 13th

 

Mabolgiamocs/Diwrnod hwyl – Dydd Iau, Gorffennaf 14eg (gall rhieni ymuno a ni rhwng 2 a 3:15

Mabolgiamocs/Fun day – Thursday, July 14th (parents can join us between 2 and 3:15)

Gwasanaeth ffarwelio Bl 6 ac Agoriad Swyddogol y Dosbarth tu allan

 (noson gymdeithasol) – Nos Wener, Gorffennaf 15fed, 5:30

Year 6 Farewell Service and official opening of our Outside classroom

 (community evening) – Friday, July 15th, 5:30

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288