Diweddariad – Update

10/6/20

Annwyl rieni

Yn gyntaf gai ddiolch i chi gyd am eich cefnogaeth wrth gwblhau’r holiadur. Tasg anodd heb wybod yn union beth yw’r cynllun. O adnabod chi a’r ysgol rwyf yn hyderus y byddwch wedi ystyried natur a chryfderau Ysgol Pentrecelyn yn eich penderfyniad. Er hyn, byddaf yn parchu penderfyniad pawb. Rwyf wrthi yn cwblhau asesiad risg manwl a bydd cynllun ar gyfer Ysgol Pentrecelyn yn deillio o hynny yn fuan.

Dear parents

Many thanks for your support in completing the questionnaire. A difficult task without some idea of the plan. From knowing you and the school I am confident that your decision has considered the nature and strengths of Ysgol Pentrecelyn. However, I will respect all of your decisions. I am completing a very detailed risk assessment at present and the plan for Ysgol Pentrecelyn will come from this soon.

Andrew Evans
Pennaeth / Headteacher
Ysgol Pentrecelyn
01978 790288

doc icon Gwybodaeth.docx