Gwybodaeth / Information

AROLWG Estyn INSPECTION

Diolch i chi oll am eich cefnogaeth a’ch sylwadau adeiladol yn ystod y cyfarfod rhieni.  Mae Estyn wedi nodi yn yr adroddiad y gefnogaeth dda gan rieni ar noson y cyfarfod.  Rydym yn falch ac yn hapus iawn o ganfyddiadau Estyn, ac felly y byddwch chi dwi’n siwr pan gyhoeddir yr adroddiad ym mis Mai.  Tan hynny yn anffodus mae’r cynnwys dal yn gyfrinachol.

Many thanks for your support and constructive comments during the parents meeting. Estyn have noted the very well supported parents meeting.

We are very happy and proud of Estyn’s findings and so will you I’m sure, when the report is published in May. Until then the content is unfortunately still confidential.

Eisteddfod Cylch Rhuthun 

Rydym yn falch hefyd o’r holl blant a gymerodd rhan yn wych yn enw Ysgol Pentrecelyn, hyn ar ôl wythnosau prysur iawn! Diolch i chi rieni ac i Eirian Lloyd am ei chymorth gyda’r ymgom eleni. Llongyfarchiadau i Nansi am ennill y Llefaru Blwyddyn 5 a 6 a hefyd i’r parti canu  a phob lwc i bawb yn y rownd nesaf ar y 25ain o Fawrth.
We are very proud to say that despite a busy lead up to the Urdd Eisteddfod our pupils have once again excelled whilst taking part, their enthusiasm and energy were a credit to the school.  The staff would like to thank all the parents for their support and to Eirian Lloyd for kindly coaching the Ymgom group.  Congratulations to Nansi for coming first in the recitation for Year 5 & 6 and also to the Parti Canu and good luck to both in the next round on the 25th March. 

Eisteddfod Ysgol / Dathliad Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn 29/3/2023

Byddwn yn cynnal Eisteddfod Ysgol yn yr HWB Cymunedol yn Llysfasi ar y 29ain o Fawrth am 1:30yp.  Rydym hefyd am ddathlu yn swyddogol pen-blwydd Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn yn un oed y diwrnod hwn. Mae croeso i Rieni, Ffrindiau a Grŵp Ti a Fi ymuno gyda ni yn y pnawn i weld yr eisteddfod ac/neu am baned a chacen nes ymlaen.​

We will be holding our school Eisteddfod in the community HWB in Llysfasi on Wednesday the 29th March at 1:30pm and also formally marking Cylch Meithrin Pentrecelyn’s first Birthday.  There is a warm welcome for parents, friends and Ti a Fi group to join us for the eisteddfod and/or a paned and cake to celebrate.

Pêl-droed Urdd Football

​Llongyfarchiadau i dîm Pêl Droed Ysgol Pentrecelyn am eu pherfformiad gwych heddiw yn nhwrnament Pêl Droed yr Urdd.

Congratulations to the football team for their fantastic performance in the Urdd Football tournament today.

​Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288