Gwybodaeth / Information

Addysg Gorfforol / PE

Dydd Gwener yn lle dydd Mercher wythnos yma.

PE will be on Friday this week instead of tomorrow.

Fferm ‘North Hills’ Farm 

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl ni allwn ymweld â Rhug fel y trefnwyd ar ddydd Iau 14 Rhagfyr bellach (bydd yr ymweliad hwn nawr yn digwydd yn y flwyddyn newydd).

Adeg y Nadolig rydym bob amser yn cefnogi’r cwmni theatr Pantomeim Cymreig ac wedi mwynhau llawer o sioeau anhygoel, yn anffodus eleni mae’r cwmni theatr wedi penderfynu cymryd blwyddyn sabothol. Felly, eleni byddwn yn ymweld â North Hills Farm am brofiad Nadoligaidd gyda’r ceirw, enghraifft arall ohonom yn cefnogi ein cymuned a busnesau lleol. Byddwn yn ymwled ar brynhawn dydd Llun, 18fed o Ragfyr. Mwy o fanylion i ddilyn.

Due to unforeseen circumstances we are unable to visit Rhug as planned on Thursday 14th December (this visit will now take place in the new year). 

At Christmas time we always support the Welsh pantomime theatre company and have enjoyed many amazing shows, the theatre company have decided to take a year sabbatical.  Therefore this year we will be visiting North Hills Farm for a Christmas experience with the reindeer, another example of us supporting our local community and businesses. We will visit on the afternoon of Monday the 18th December. More details to follow.

COFIWCH/REMEMBER

Dyddiadau Nadolig – Christmas Dates 

Sioe Nadolig – 12/12/23 dress rehearsal am  1:30yp (agored i deulu ddod i weld) – Christmas Show Dress rehearsal (open to family to come and watch).

Sioe Nadolig nos – 6yh  – 13/12/23 – Christmas Show – 6pm

Trip Nadolig i North Hill Farm  – 18/12/23 – Christmas Trip to North Hill Farm 

Cinio Nadolig Ysgol Pentrecelyn – 15/12/23 – Ysgol Pentrecelyn Christmas Lunch 

Parti Nadolig Ysgol Pentrecelyn – 20/12/23 – Ysgol Pentrecelyn Christmas Party 

Ysgol yn cau i ddisgyblion am y Nadolig – 21/12/23 – School closes for Christmas for the pupils

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288