Gwybodaeth / Information

Dathliadau 150
Diolch i’r rhai a fynychodd cyfarfod ‘CRhFfA’. Mae gennym rai cynlluniau a dyddiadau pendant i weithio arnynt. A allwch chi roi’r canlynol ar eich calendrau.

Cyngerdd Dathlu yn Ysgol Brynhyfryd – 26 Ebrill 2024 Taith Gerdded y Tri Chopa – 11 Mai 2024 Parti Penblwydd Mawr yn yr Ysgol – 18fed Mai 2024 Diwrnod Hwyl Merllyn – 13 Gorffennaf 2024

Diolch
Diolch o galon hefyd Osian, Hywel a Rob sydd wedi bod yn brysur yn tocio’r coed.

Eisteddfod yr Urdd
Da iawn i Catrin, Ioan a Keast a gymerodd ran yng nghystadleuaeth Cerddoriaeth yr Urdd dros y penwythnos. Cânt gyfle arall i berfformio yn ein heisteddfod ysgol a noson Gymraeg Sefydliad y Merched yn ddiweddarach y mis hwn.

Fferm Seren
Bydd disgyblion o ddosbarth derbyn i flwyddyn 6 yn ymweld â Llanbenwch brynhawn Iau i fynychu lansiad swyddogol Fferm Seren. Bydd ffilmio yn digwydd fore Iau. Mae ffurflenni caniatâd Ffilmio a Ffotograffau yn cael eu hanfon adref gyda’r disgyblion heno, a fyddech cystal â chwblhau a dychwelyd erbyn bore dydd Iau fan bellaf.
Dydd Miwsig Cymru
Dydd Gwener yw Dydd Miwsig Cymru felly fel rhan o Ddydd Gwener ‘Gwych’ bydd disgo yn yr ysgol yn y prynhawn. Gall disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad eu hunain sy’n addas ar gyfer ymarfer pêl-rwyd gan y bydd Llio yma bore dydd Gwener (nid dydd Mercher) hefyd yn paratoi’r tîm ar gyfer twrnamaint pêl-rwyd gymysg yr Urdd yn fuan.
WI Llanelidan
WI Llanelidan Noson Gymraeg – nos Fawrth 20fed Chwefror 6pm. ​Rydym wedi cael gwahoddiad i ymuno â WI Llanelidan ar nos Fawrth 20fed Chwefror fel rhan o’u dathliadau noswaith Gymraeg. Bydd y plant yn cael cyfle i ymarfer rhai o berfformiadau’r Urdd. Mae’r WI hefyd wedi dweud fod croeso cynnes i rieni ymuno â nhw ac am y noson a fydd yn cynnwys lluniaeth ysgafn ar gael. A fyddech cystal â rhoi gwybod i ni drwy e-bost os ydych plentyn yn gallu mynychu? Buasai’n braf cael pawb yn gymryd rhan.

ParentPay Gan ein bod yn agosáu at ddiwedd hanner tymor arall, a fyddech cystal â gwirio â ParentPay i sicrhau bod yr holl daliadau wedi’u gwneud a’u bod yn gyfredol.
Ffliw
Imiwneiddiadau ffliw – os ydych yn cofio eleni gwnaed caniatâd ar gyfer y brechiad ffliw trwynol yn yr ysgol ar-lein trwy ddolen mewn e-byst blaenorol gan fod y nifer sy’n manteisio arno yn is nag arfer mae nyrsys ysgol wedi ein cynghori y gallwch barhau i gael hwn trwy eich meddyg teulu.

150 years Celebrations

Thanks to those who attended the PTFA.  We have some concrete plans and dates to work on.  Please can you put the following on your calendars.

Celebration Concert Ysgol Brynhyfryd – 26th April 2024

Three Peaks Walk – 11th May 2024

The Big Birthday Party at the School – 18th May 2024

Merllyn Fun Day – 13 July 2024

Thank you

A big Thank you also Osian, Hywel and Rob who have been busy trimming the trees.

Urdd Eisteddfod

Well done to Catrin, Ioan and Keast who took part in the Urdd Music competition over the weekend.  They will have another opportunity to perform at our school eisteddfod and the WI Welsh evening later this month.

Fferm Seren

Pupils from reception class to year 6 will be visiting Llanbenwch on Thursday afternoon to attend the official launch of Seren’s Farm.

Filming will take place on Thursday morning.  Filming and Photograph consent forms are being sent home with the pupils this evening, please can you complete and return by Thursday morning at the latest.

Welsh Music Day

Friday is Welsh Music Day so as part of Fantastic Friday we will have a disco in school in the afternoon.  Pupils may come to school in their own clothes suitable for Netball practice as Llio will be here Friday morning (not Wednesday) also preparing the team for the Urdd mixed netball tournament soon.

WI Llanelidan Welsh evening – Tuesday 20th February 6pm.

​We have been invited to join the Llanelidan WI on Tuesday 20th February as part of their Welsh evening celebrations.  The children will have an opportunity to practice some of their Urdd performances.  The WI have also kindly said that there is a warm welcome for parents to join them and for the evening which will include light refreshments.  Please can you let us know by return email if your child is able to attend. It would be great to have all the children taking part. 

ParentPay

As we are coming to the end of another half-term, please can you all visit ParentPay to ensure that all payments are made and up-to-date.

Flu immunisations – if you remember this year permission for the nasal flu immunisation at school was done online through a link in previous emails as take up was lower than normal school nurses have advised us that you can still have this through your GP.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288