Gwybodaeth (pwysig) – Information (important)

Dydd Mercher 13/12  Wednesday

  • ​Addysg Gorfforol  gyda Llio, trefn dillad fel yr arfer.  PE with Llio Urdd, clothes arrangements as usual.
  • ​Clwb Celyn – oherwydd y sioe bydd Clwb Celyn yn cau am 5 – due to the show Clwb Celyn will close at 5  
  • Sioe Nadolig – Christmas show – plant i gyrraedd Llysfasi am 5:30 – children to arrive at Llysfasi for 5:30 
  • ​Sioe yn cychwyn am 6 – Show starts at 6:00

Dydd Gwener 15/12 Friday

Cinio Nadolig – Christmas dinner

Gall y plant wisgo siwmper Nadolig/dillad eu hunain – Children can wear a Christmas jumper/own clothes​

Pnawn Llun 18/12 Monday afternoon

Ymweld a North Hills Farm visit (Meithrin – Blwyddyn 6)(Nursery to Year 6 pupils)

£10 ParentPay ogydd 

Diolch i’r ‘CRhFfA’ am gyfraniad tuag at y cost hefyd

Thanks to the PTFA for contributing to the rest of the cost

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288