Y wybodaeth ddiweddaraf am brisiau prydau ysgol / Update on school meal prices

Y wybodaeth ddiweddaraf am brisiau prydau ysgol

Mae Gwasanaeth Arlwyo Ysgolion Sir Ddinbych wedi wynebu cynnydd parhaus ym mhrisiau holl nwyddau bwyd a gaffaelir yn fasnachol, y farchnad bwyd domestig ac ar draws holl gadwyni cyflenwi’r farchnad fwyd.

Ar gyfartaledd, mae’r Gwasanaeth wedi gweld cynnydd o 8% ym mhrisiau cyflenwyr bwyd, ond mae’n gweithio gyda chyflenwyr i geisio lliniaru’r cynnydd hwn.

Yng ngoleuni’r prisiau cynyddol hyn, rydym wedi penderfynu creu cynnydd o 5 ceiniog ym mhris prydau ysgol a daw’r cynnydd hwn i rym ddydd Llun 25 Ebrill.  

Hyd yn oed wedi’r cynnydd hwn fe fydd y prisiau yn parhau yn eithaf isel o’i gymharu ag ardaloedd awdurdodau lleol eraill, ac mae’r gwasanaeth yn hyderus ei fod yn darparu gwerth am arian yn nhermau ansawdd y bwyd a roddir i ddisgyblion yn ein hysgolion.

Gwelir enghreifftiau o’r prydau y mae’r gwasanaeth yn eu darparu i ddisgyblion yma  Croeso – Denbighshire School Meals

Update on school meal prices

The Denbighshire School Catering Service has faced ongoing increase in the prices for all major commercially procured food products, the domestic food market and across all food market supply chains.

The Service has seen an average price increase of 8% across food suppliers, but is working with suppliers to mitigate increases.

In the face of rising prices we have agreed to increase the cost of school meals by 5p, this will take effect from Monday 25th April.  

Even after this increase, prices will still be relatively low compared to other local authority areas, and the service is confident that it is providing value for money in terms of the quality of food given to pupils across our schools.

Examples of the meals provided to pupils by the service can be found here https://denbighshireschoolmeals.co.uk/primary-menus/