Llythyr – Letter

Annwyl rieni Gweler llythyr gan Gadeirydd y Llywodraethwyr a Phennaeth Addysg Sir Ddinbych. Dear Parents Please find a letter from the Chair of Governors and Denbighshire Head of Education. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Llythyr-Cadeirydd.pdf Llythyr-Medi-September-letter.pdf

Ffarwel Blwyddyn 6 – Year 6 Farewell

Dim ond nodyn byr i’ch hysbysu bydd seremoni fach i ffarwelio a blwyddyn 6 ddydd Gwener yma. Byddwn yn cael parti bach amser cinio ac wedyn seremoni fach ar y cae am 1:15 yp. Croeso cynnes i rieni a ffrindiau ymuno a ni ar y cae am 1:15. Bydd picnic ar gae’r ysgol yfory hefyd … Read more

Croeso ‘nol – Welcome back

Annwyl rieni Rydym yn barod ac yn edrych ymlaen at groesawu’r plant yn ôl wythnos nesaf. Bydd y staff yn egluro a dangos popeth i’r plant wrth iddynt ddychwelyd. Cofiwch ddychwelyd eich ‘Chromebook’ hefyd. Gweler bwydlen fras ar gyfer y 3 wythnos. Meithrin Byddwn yn gwneud trefniadau i blant meithrin presennol a phlant meithrin newydd … Read more

Amserlen a gwybodaeth – Timetable and information

DOD I’R YSGOL – DAL ATI I DDYSGU – PARATOI DROP IN – CATCH UP – PREPARE YSGOL PENTRECELYN Gwisg Ysgol/School uniform Does dim rhaid i’r disgyblion gwisgo gwisg ysgol. Ni ddylai’r disgyblion ail-wisgo’r un dillad y diwrnod wedyn. Disgyblion i ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad sydd yn addas ar gyfer dysgu yn yr … Read more

Pwysig – Important

Gweler y llythyr atodol gan Sir Ddinbych – byddaf yn addasu amserlen Ysgol Pentrecelyn mor fuan â phosib. Please find a letter attached from Denbighshire – I will adapt the timetable for Ysgol Pentrecelyn as soon as possible. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 LLythyr-22.06.20-Letter.docx

Amserlen – Timetable

Annwyl rieni Gweler yr amserlen ar gyfer ail-agor ag ail groesawu plant Pentrecelyn yn ôl i’r ysgol. Drafft yw ef ar hyn o bryd a gall newid. Er hyn, roeddwn i’n teimlo eich bod angen rhyw fath o rybudd a syniad er mwyn dechrau trefnu. Ni fydd e’n siwtio pawb o bosib h.y.. o ran … Read more

Gwybodaeth – Information

Annwyl rieni Rwyf wedi derbyn cadarnhad na fydd plant Meithrin yn dychwelyd i’r ysgol ar Fehefin 29ain. Mae hyn ar gyfer pob ysgol yn y gogledd. Rwyf wedi gyrru asesiad risg ac amserlen dychwelyd yn ôl i’r ysgol i’r awdurdod heddiw. Gobeithio y gallaf rannu’r amserlen gyda chi mor fuan â phosib. Dear parents I … Read more

Diweddariad – Update

10/6/20 Annwyl rieni Yn gyntaf gai ddiolch i chi gyd am eich cefnogaeth wrth gwblhau’r holiadur. Tasg anodd heb wybod yn union beth yw’r cynllun. O adnabod chi a’r ysgol rwyf yn hyderus y byddwch wedi ystyried natur a chryfderau Ysgol Pentrecelyn yn eich penderfyniad. Er hyn, byddaf yn parchu penderfyniad pawb. Rwyf wrthi yn … Read more

Gwybodaeth – Information

Annwyl rieni Bydd cyfle arall i chi alw draw os oes angen mwy o lyfrau/adnoddau darllen. Bydd cyfle rhwng 2 a 3 ar ddydd Llun, Mehefin 8fed. Mae hyn yn gyfle hefyd i rai ohonoch na alwodd i dderbyn pecynnau gwaith papur cyn y gwyliau. Yn y cyfamser, cofiwch am J2homework, Hwb a llawer o adnoddau a syniadau eraill rwyf wedi … Read more