Diweddariad/Update

Annwyl rieni Ar hyn o bryd mae’r ysgol yn parhau ar agor oherwydd bod lefelau staffio yn briodol. Ond, gall hyn newid unrhyw amser yn ystod y cyfnod ansicr yma. Felly, plîs sicrhewch eich bod wedi lawrlwytho Ap Pentrecelyn idderbyn unrhyw wybodaeth swyddogol. Gai hefyd ddiolch i rai ohonoch sydd wedi bod yn garedig yn holi am ein … Read more

Llythyr 16/3/2020 Letter

Annwyl Rieni O ystyried y sefyllfa yng Nghymru o ran Coronafeiriws rydym wedi penderfynu cymryd y camau canlynol: Lleihau’r nifer o ymwelwyr i’r ysgol nad ydynt yn angenrheidiol, e.e. Clwb Cymunedol, Cylch Ti a Fi a gwirfoddolwyr.  Canslo’r Clwb Canu a gwersi offerynnol. Gweler y neges isod gan yr Urdd: Oherwydd y sefyllfa bresennol yng … Read more

Gwybodaeth – Information

Nofio/Swimming Cofiwch nofio eto ‘fory ar gyfer Bl 1 i 6. Remember Swimming again tomorrow for Yrs 1- 6. Eisteddfod Ddawns/Dance Eisteddfod Llongyfarchiadau enfawr i bawb a gystadlodd yn y ‘Steddfod Ddawns neithiwr. Roedd perfformiadau y grwpiau ac unigolion yn wych. Llongyfarchiadau i Ddawnswyr Gwerin Pentrecelyn sydd yn mynd ymlaen i’r Genedlaethol ym Mis Mai. Diolch o galon i’r … Read more

Llythyr 9/3/2020 Letter

Annwyl Rieni Eisteddfod Ddawns – Bydd y Grŵp Dawnsio Gwerin a’r Grŵp Dawnsio Disgo yn cystadlu yn yr Eisteddfod Ddawns prynhawn yfory, Mawrth 10.  Gofynnwn i blant y Grŵp Dawnsio Gwerin gyfarfod Mrs Wilson-Jones yng nghyntedd Ysgol Brynhyfryd am 4.30yp yn eu gwisgoedd os gwelwch yn dda. Clwb Canu – Ni fydd Clwb Canu nos … Read more

Cofiwch – Remember

Diolch i bawb am b’nawn hyfryd yn ein Eisteddfod. Llongyfarchiadau i enillwyr y cystadlaethau dosbarth ac i  Anest am ennill y Gadair. Thank you all for a lovely afternoon in our Eisteddfod. Congratulations to all our classwork winners and to Anest for winning the Chair. Cofiwch– Nofio ‘fory (Bl 1 i 6) a diwrnod y Llyfr dydd Gwener. Cawn wisgo fyny … Read more

Eisteddfod Ysgol Pentrecelyn

Dewch draw i’r Eisteddfod p’nawn ‘fory – bydd paned a lluniaeth ysgafn ar y diwedd. Come along to our School Eisteddfod tomorrow afternoon – there will be a paned and light refreshments at the end. Diolch am eich cefnogaeth – Thank you for your support Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Eisteddfod-Ysgol.docx … Read more

Llythyr 2/3/2020 Letter

​ Annwyl Rieni Eisteddfod Cylch – Diolch o galon i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr Eisteddfod dydd Sadwrn.  Braf oedd gweld Pentrecelyn ar y llwyfan gyda’r Parti Unsain.  Hoffwn hefyd ddiolch i’r staff am roi eu hamser ac i chi rieni am eich cefnogaeth.  Bydd y Parti Unsain yn mynd ymlaen i’r Eisteddfod Sir … Read more

Llythyr 27/2/2020 Letter

Annwyl Rieni Eisteddfod Cylch Rhuthun – Dydd Sadwrn yma, Chwefror 29 mae Eisteddfod Cylch yn Ysgol Brynhyfryd.  Rwyf eisoes wedi anfon allan amserlen y rhagbrofion a rhaglen yr eisteddfod.  Gofynnwn i bawb sy’n cystadlu mewn rhagbrawf i sicrhau eu bod yn cyrraedd yr ystafell briodol mewn da bryd cyn yr amser dechrau.  Bydd angen i’r … Read more

Cyngor Coronafeirws/Coronavirus Advice

Rwy’n atodi taflen rydym wedi’i derbyn sy’n rhoi gwybodaeth a chyngor ar y Coronafeirws I’m attaching some information and advice we’ve received about the Coronavirus Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Cyngor-Coronafeirws-Coronavirus-Advice.docx

Croeso ‘nol – Welcome Back

Croeso ‘nol – Welcome Back Croeso ‘nol i bawb ac edrychwn ymlaen am dywydd mwy sefydlog a chyfle i weithio yn yr awyr agored yr hanner tymor hwn. Roeddwn i’n hynod o falch o weld bod y plant wedi mwynhau gweithgareddau diwrnod olaf hanner tymor diwethaf – sef ymweliad â stori’r Beatles yn Lerpwl a’r Sioe Hud yma yn yr … Read more