Caerdydd – Sach Gysgu

Sori ond mae wybodaeth newydd ddod i law yn dweud bod angen Sach Gysgu ar gyfer Caerdydd! Ymddiheuriadau am unrhyw gam-ddealltwriaeth ac anghyfleustra. 7:30 yn y Ganolfan Grefftau cofiwch! Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Dydd Santes Dwynwen Day

Annwyl rieni Gyda dydd Santes Dwynwen ar ddydd Sadwrn eleni (Ionawr 25ain) byddwn yn dathlu yma yn Ysgol Pentrecelyn ar ddydd Gwener, Ionawr 24ain. Caiff y plant wisgo dillad coch, pinc neu dilledyn y maent yn ei garu dydd Gwener yma. Bydd llu o weithgareddau yn ymwneud a’r dathliad yn ystod y dydd. Diolch am eich … Read more

Clwb Canu – Singing Club

Mi fydd yna Glwb Canu nos yfory, Ionawr 21, er ei bod yn noson rieni. There will be a Singing Club after school tomorrow, 21 January, even though it is a parents’ evening. Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

Tymor Newydd – New Term

Annwyl rieni Braf oedd croesawu pawb yn ôl yn dilyn gwyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Rydym yn edrych ymlaen am flwyddyn cyffrous arall. Mi fydd yna fwy o wybodaeth i ddilyn ynglyn a threfniadau nofio, athletau yng Nglannau Dyfrdwy ac eisteddfodau y tymor hwn. Yn y cyfamser, hoffwn eich hysbysu o ddyddiadau nosweithiau rieni. Cynhelir nosweithiau rieni ar … Read more

Parti Nadolig – Christmas Party

Annwyl rieni Bydd Parti Nadolig Ysgol Pentrecelyn ar b’nawn Gwener, Rhagfyr 20fed. Croeso i’r plant wisgo dillad parti ar y diwrnod yma. Croeso hefyd i blant Meithrin ymuno a ni am 1:30. Diolch o galon am eich cefnogaeth i’n Ras Ceirw a diwrnod siwmperi Nadolig yn ddiweddar. Mae’n cael ei werthfawrogi, yn enwedig ar adeg mor … Read more